'
Om ÖSSF!

Österbottens svenska språklärarförening r.f. (ÖSSF) är en förening vars syfte är att samla de svenska språklärarna inom sitt verksamhetsområde, dvs. Österbotten. Föreningens takorganisation är Språklärarförbundet i Finland (SUKOL r.f.)

Föreningen representerar medlemmarna i offentligheten i frågor som berör språkundervisningen och språklärarna. Den ska upprätthålla kontakt med skolmyndigheter och övriga beslutande organ som behandlar skolfrågor på området.

Föreningen verkar för att upprätthålla och befrämja medlemmarnas yrkeskunskap, bl.a. genom att ordna föreläsningar, konferenser, diskussioner och fortbildningsdagar. Det här sker främst i samband med de årliga vår- och höstmötena.

Föreningen fungerar även som intressebevakare i frågor som berör löner, pensioner, rättsskydd och arbetsmiljö och ska ta initiativ för att utveckla språkundervisningen samt avskaffa missförhållanden.

Språklärare som är medlemmar i SUKOL är automatiskt medlemmar i föreningen. ÖSSF uppbär av dessa en frivillig medlemsavgift på 10 €.

Kontakt till medlemmarna hålls genom tidningen Språknet. Tidningen utkommer vår och höst och medlemmarna skriver själva artiklarna. Föreningen har skolombud i varje skola. Deras uppgift är att hålla kontakten mellan styrelsen och medlemmarna. Styrelsen jobbar också på att få en täckande e-postlista, för att lättare nå ut till medlemmarna med aktuella frågor.