'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Styrelsemöte 20.12.2005
Höstmöte 29.10.2005
Styrelsemöte 27.9.2005
Styrelsemöte 1.9.2005
Styrelsemöte 17.5.2005
Vårmöte 2.4.2005
Styrelsemöte 14.2.2005
Styrelsemöte 24.1.2005

Styrelsemöte 20.12.2005 

Närvarande: Frida Crotts
Liselott Forsman
Malin Neuman
Anna-Brita Slotte
Cecilia Hägglund-Nygård
Outi Toropainen
Annika Svahn-Niemi

 

§1 Mötet öppnades kl 18.15 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollen från styrelsemötet 27.9.05 samt höstmötet 29.10.05 justerades och godkändes. 

§3 Höstmötet diskuterades. Höstmötet hade många deltagare och intressanta föreläsningar. Det beslöts att åt föreläsare Marikainen betalas 50 euro i föreläsningsarvode och åt föreläsare Päkkilä 80 euro i föreläsningsarvode + kopieringskostnader och reseersättning.

 

§4 Hemsidan har förnyats lite, men förbättringar kan ännu göras, bl a bilderna på första sidan kan bytas ut. 

§5 Verksamhetsberättelsen för år 2005 förbereddes och det diskuterades vilka saker som skulle nämnas i den, bl a antalet protokollförda möten, Språknet, vår- och höstmötena, fortbildning, föreningens representation på SUKOLs förbundsmöten.

§6 På SUKOLs förbundsmöte den 19.11.05 valdes Pia Björkqvist och Ingelise Wikholm (suppleant) till våra nya svenskspråkiga representanter. 

§7 Stipendieansökan från Svenska kulturfonden är inlämnad . Eventuellt söks också stipendier från Kulturösterbotten och Svenska Österbottniska Samfundet.

§8 Vårt arv till nästa års styrelse diskuterades. Det diskuterades för hur lång period den nya styrelsen ska sitta, eventuellt kan någon av medlemmarna från den gamla styrelsen avgå efter ett år, för att återgå till det gamla rullande systemet med att man sitter i styrelsen i två år. Övrigt som diskuterades var att föreningen borde få mer kontakt med lågstadielärarna. 

§9 Avgående styrelsemedlem Malin Neuman tackades för sina tre år som sekreterare i styrelsen. Frida Crotts önskades lycka till med ordförandeskapet i föreningen. 

§10 Mötet avslutades kl 19.00

 

Höstmöte 29.10.2005

Deltagare: 29 st

Dagen inleddes med två intressanta föreläsningar av Teijo Päkkilä och Anna Martikainen om nivåskalorna för språkkunskaper och bedömning av muntliga språkfärdigheter. Föreläsarna inledde med en teoretisk del, varefter mötesdeltagarna sjäva fick prova på att bedöma olika praktiska exempel.

§1 Mötet öppnades kl 15.20 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Frida Crotts valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för motet.

§3 Arbetsordningen för mötet godkändes.

§4 Medlemsavgiften för år 2006 fastslogs till 10 euro.

§5 Verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2006 godkändes.

§6 Följande valdes till styrelsen för år 2006:

Revisorer:

§7 Hemsidan diskuterades och det beslöts att tillsvidare nöjer sig föreningen med en blogg istället för diskussionsforumet, vilket inte varit så välbesökt. Föreningsmedlemmarna önskar mera konkret fortbildning om referensramarna, vilket föreningens ordförande Frida Crotts lovade förmedla vidare till Sukol.

§8 Mötet avslutades 15.40


Styrelsemöte 27.9.2005

Närvarande:
Frida Crotts 
Lotta Forsman 
Malin Neuman 
Outi Toropainen 
Annika Svahn-Niemi

 

§1 Mötet öppnades kl 17.20 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

§2 Protokollet från styrelsemötet 1.9.2005 justerades och godkändes.

§3 Höstmötet diskuterades. Teijo Päkkilä och Anna Martikainen kommer och föreläser i ämnet Bedömning av muntliga färdigheter. Det beslöts att föreningen bjuder deltagarna på kaffe och bulle. Förutom att kallelsen ingår i nästa nummer av Språknet ska den också skickas runt till olika skolor i Österbotten. Detta är ett ypperligt tillfälle att göra reklam för föreningen samt att erbjuda gratis fortbildningstillfälle. Ännu behövs flera kandidater till nästa års styrelse samt revisorer. Medlemsavgiften för nästa år fastslogs till 10 euro. Budgeten och verksamhetsplanen för år 2006 uppgjordes.

§4 Språknet diskuterades. Ett fåtal bidrag är på gång, men mera behövs. Redaktionsmöte hålls på Vasa övningsskolas gymnasium den 14.10 kl. 17.00. Deadline för artiklar är 7.10.

§5 Det beslöts att föreningen ska söka stipendium från Svenska kulturfonden. Sista ansökningsdag är 30.11.2005

§6 Nästa styrelsemöte hålls på Fransmanni den 15.11 kl 17.00. I december hålls styrelsemöte den 15.12. kl 17 på Fransmanni.

§7 Mötet avslutades kl 19.10

Styrelsemöte 1.9.2005

Närvarande:
Frida Crotts
Liselott Forsman
Monika Eklund-Laurila
Anna-Brita Slotte
Outi Toropainen
Malin Neuman

 

§1 Mötet öppnades kl 17.15 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

§2 Protokollet från styrelsemötet den 17.5.2005 justerades och godkändes.

§3 Höstmötet diskuterades. Datum för höstmötet fastslogs till den 29.10.2005 i Närpes. Olika teman för höstmötet diskuterades, bl a bedömning och utvärdering av muntlig färdigheter och e-twinning. Det beslöts att styrelsen försöker kontakta olika personer som skulle kunna föreläsa.

§4 Språknet diskuterades. Deadline för artiklarna fastslogs till 7.10. Det belöts att styrelsen kontaktar olika personer som skulle kunna skriva något om t ex barnlitteratur, IT-i undervisningen. Vörå-Oravais-Maxmo högstadieskola är i tur att skriva något till budkavlen.

§5 Kandidater till ÖSSFs styrekse 2006 diskuterades. Följande personer har tackat ja till att komma med i styrelsen: Åsa Westlin, Maria Damlin och Camilla Fant. 

§6 ÖSSF nominerar Pia Björkvist som svenskspråkig kandidat till SUKOLs styrelse. Kandidaten är gemensam med Södra Finlands språklärarförening. Ordförande Frida Crotts skickar nomineringsblanketten till SUKOL. Kandidaterna presenteras i Tempus 1.11.2005. Valet förrättas på SUKOLs förbundsmöte 19.11.2005.

§7 Hemsidan borde rensas och uppdateras och fler styrelsemedlemmar borde få administrativa rättigheter samt snabbskolning i hur man t.ex. sätter in bilder. (För tillfället har endast Johanna Sandelin fått skolning samt administrativa rättigheter – hon kunde eventuellt ”skola in” någon annan). Fram till följande styrelsemöte ombads alla styrelsemedlemmar studera hemsidan för att kunna föreslå förbättringar.

§8 Följande möte fastslogs till den 27.9. För övrigt är höstens preliminära tidtabell följande:

7.10 Deadline för material till Språknet
11.10 Språknet redaktionsmöte/styrelsemöte 
14.10 Språknet i handen
29.10 ÖSSF höstmöte i Närpes

Mötet avslutades kl. 19

Styrelsemöte 17.5.2005

Närvarande: 
Johanna Sandelin 
Frida Crotts 
Outi Toropainen 
Anna-Brita Slotte 
Malin Neuman 
Cecilia Hägglund-Nygård

§1 Mötet öppnades kl. 17.25. 

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3 Protokollet från vårmötet den 2.4.2005 justerades och godkändes. 

§4 Vårmötet i Jakobstad den 2.4.2005 fick positiv feed-back. Mötesdeltagarna tyckte att Gerald Porters föreläsning var annorlunda, men intressant. Workshopparna var också uppskattade. Det beslöts att styrlesens mötesprotokoll sätts ut endast på hemsidan, inte i diskussionsforumet. 

§5 Föreningen har beviljats 800 euro i understöd från Kulturösterbotten och 500 euro från Svenska folkskolans vänner. 

§6 Nya styrelsemedlemmar diskuterades. Styrelsen hör sig för om eventuella nya kandidater. Mötesdatum för hösten slogs fast enligt följande:1.9., 27.9, 11.10 samt höstmöte den 29.10. Närpes föreslogs som plats för höstmötet. På vårmötet diskuterades om föreningen eventuellt skulle ha ett samarbete med Södra Finland språklärarförening gällande vår hemsida. Det beslöts att vi kontaktar Södra Finlands språklärarförening och ber dem bekanta sig med vår hemsida och ge synpunkter på vilka delar vi kunde ha gemensamt. 

§7 Det beslöts att vi ska kolla upp med föreningens Webmaster om det går att länka föreningens hemsida till Sukols hemsida. 

§8 Mötet avslutades 19.30

Vårmöte i Jakobstad 2.4.2005

Plats: Jakobstads Svenska Arbetarinstitut 
Närvarande: 21 st

 

§1 Mötet öppnades kl. 13.50. 
§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
§3 Johanna Sandelin valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare. 
§4 Anna-Brita Slotte och Outi Toropainen valdes till protokolljusterare samt 
rösträknare. 
§5 Mötets arbetsordning godkändes. 
§6 Årsberättelsen för år 2004 föredrogs och godkändes.
§7 Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2004 föredrogs och godkändes. 
§8 Styrelsen för år 2004 beviljades ansvarsfrihet. 
§9 På höstmötet ska en ny styrelse väljas. Det skulle vara bra att få medlemmar både söderifrån och norrifrån.

§10 Mötet avslutades 14.45

 

Styrelsemöte 14.2.2005

Närvarande: 
Johanna Sandelin 
Malin Neuman 
Frida Crotts 
Outi Toropainen 
Anna-Brita Slotte

 

§1 Mötet öppnades kl. 17.20.

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3 Protokollet från styrelsemötet 24.1.2005 justerades.

§4 Vårmötet diskuterades. Datum för vårmötet fastslogs till den 2.4.2005 vid Jakobstads svenska arbetarinstitut i Jakobstad. Det beslöts att temat för vårmötet är litteratur-kultur och internet i undervisningen. Det beslöts att vi ska försöka få Gerald Porter från Vasa universitet som föreläsare till vårmötet. I övrigt ska styrelsen tillsammans dra olika workshops kring litteratur-kultur och internet i undervisningen. På vårmötet ska också föreningens hemsida diskuteras, bla hur den kan användas och vad den kunde innehålla.

§5 Språknet diskuterades. Olika inslag är på gång.

§6 Föreningen har skickat in stipendieansökan till Svenska Folkskolans vänner.

§7 Mötet avslutades kl 19.00

 

Styrelsemöte 24.1.2005

Närvarande: 
Johanna Sandelin 
Malin Neuman 
Frida Crotts 
Marina Bentsen 
Outi Toropainen 
Anna-Brita Slotte

 

§1 Mötet öppnades kl. 17.15. och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Styrelsen konstituerade sig och valde Frida Crotts till viceordförande, Malin Neuman till sekreterare och Cecilia Hägglund-Nygård till kassör.

§3 Protokollet från styrelsemötet 14.12.2005 lästes upp.

§4 Det beslöts att ett informationsbrev ska skickas ut till föreningens medlemmar där medlemmarna ombedes ta ställning till vilka ämnesområden som intresserar dem med tanke på det kommande vårmötet. Samtidigt ombedes föreningsmedlemmarna meddela sin e-postadress och vilket datum för vårmötet som skulle passa.

§5 Deadline för vårens Språknet fastslogs till 11.3.2005. I informationsbrevet som nämns i paragraf 4 ombedes medlemmarna också att skicka in intressanta bidrag till Språknet.

§6 Tidpunkten för vårmötet diskuterades. Det beslöts att antingen den 2.4. eller den 16.4 skulle vara lämpliga. Det slutgiltiga datumet fastslås då vi fått höra medlemmarnas åsikter. Temat för vårmötet diskuteras och ett förslag var att olika teman som berör undervisning skulle tas upp i olika workshoppar med experter på området som ledare.

§7 Stipendieansökningar diskuterades. Det beslöts att vi ska söka stipendium från Svenska folkskolans vänner.

§8 Mötet avslutades 19.10