'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Styrelsemöte den 20.12.2006
Styrelsemöte 22.11.2006
Höstmöte 28.10.2006
Styrelsemöte 20.09.2006
Styrelsemöte 29.08.2006
Styrelsemöte 24.05.2006
Styrelsemöte 27.04.2006
Vårmöte 8.4.2006
Styrelsemöte 17.2.2006
Styrelsemöte 17.1.2006

Styrelsemöte den 20.12.2006

Närvarande:
Frida Crotts
Åsa Westlin
Hillevi Honga-Oksanen
Camilla Fant
Tina Högnäsbacka
Johanna Sandelin

§1 Mötet öppnades kl. 17.27 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från föregående styrelsemöte justerades.

§3 Julfesten diskuterades; det var en lyckad fest, ca 10 betalande ÖSSF: are, totalt ca 45 gäster. Platsen (Amarillo) var ett bra val, maten var bra och priset rimligt.  Mötet med de finska kollegerna gav nya kontakter, de ville mycket gärna tala svenska, det spånades flitigt och fina initiativ till samarbete kom fram. Frida fick kontaktuppgifter till Jaana Happonen, den finska föreningens ordf.

§4 Tillbakablick på det gångna året med tanke på vad som skall redogöras för i verksamhetsberättelsen, som skall presenteras på vårmötet. alla protokollförda möten: hösten 4st + våren 4st + höstmötet 8.4.06 och vårmötet 28.10.06 + 2 redaktionsmöten, våren 7.3.06, hösten 9.10.06. Även julfesten, den 29.11.06. Skriv mera utförligt om vad som behandlades under vår- och höstmötena. 
Sukols höstförbundsmöte den 25.11.06.  Frida representerade. Hon förde fram att föreningens svenska medlemmar önskar information på svenska, bl a på hemsidorna. Sukol lovade försöka förbättra detta nu i samband med förnyandet av hemsidorna. Kritik framfördes för att föreningarna måste betala Sukol för att få sina egna medlemmars e-postadresser. 2 nr av Språknet; skickades till alla lågstadier, lyft fram highlights. föreningens inriktning på lågstadier

§5 Idéer inför nästa år. Följande förslag framkastades: vikariebank på nätet, kunde vara frivillig och inofficiell. Vårmötets tema kunde vara kultur i undervisningen, med Lotta som inbjuden förläsare.  Ämnet ligger ju i tiden med tanke på den nya läroplanen.

§6 Kontaktuppgifter till de nya styrelsemedlemmarna.  Frida meddelar Åsa allas e-post adresser. Styrelsen postar ut välkomstbrev, vari medlemmarna ombeds meddela sin e-postadress i samband med betalning av medlemsavgiften. I fortsättningen övergår föreningen till att verka i elektronisk form.  Hör efter om det finns fler intresserade av att bli medlemmar.  Sekreteraren skriver detta brev och skickar ut i januari.

§7 Vad ska tas upp på årets första konstituerande möte?  Förslag på stadgeändringar gällande underteckningsrätt, förenklad organisation (färre antal styrelsemedlemmar, färre möten, bara ett årsmöte).

§8 Övriga ärenden
Frida överräcker Lottas present vid annat tillfälle. Åsa (eller blivande webbansvarige styrelsemedlemmen) borde få rättigheter att gå in och göra uppdateringar, sätta in ny info, bilder etc. Mötesarvode (5euro / möte) och kilometerersättning (0,10 euro / möte) betalas för 8 styrelsemöten + vårmötet, alltså totalt 9 möten. 
För höstmötet samt de två redaktionsmötena betalas inget arvode.

§9 Mötet avslutas kl. 19.03

Styrelsemöte 22.11.2006

Närvarande:
Frida Crotts 
Liselott Forsman
Hillevi Honga-Oksanen
Åsa Westlin
Camilla Fant
Johanna Sandelin


§1 Mötet öppnades och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från höstmötet den 28.10.06 justerades.

§3 Höstmötet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att det hölls en bra diskussion och att kostnaderna för höstmötet var låga. Antalet deltagare uppskattades till ca 15.

§4 Kassaboken gicks igenom. Hillevi hade sorterat posterna under olika rubriker, så att bokföringen bättre skulle spegla vår verksamhet. Styrelsen gick igenom kassaboken boken post för post och kunde konstatera att bokföringen på detta sätt blivit mycket mer överskådlig och klar, vilket är en fördel med tanke på stipendieansökningar o. dyl.

§5 Julfesten på Amarillo den 29.11.06 planerades.  Ca 11 st. anmälningar hade inkommit till dags dato. Styrelsen beslöt försöka locka fler deltagare via en e-postlista samt föra fram att föreningen bjuder på mat vid detta tillfälle.  Åsa hade gjort ett utkast till sångblad som styrelsen beslöt använda, med några justeringar gjorda. Styrelsen beslöt även att de skulle inleda festen med luciatåg för att föra fram våra svenska traditioner. Åsa fixar sångblad och förser luciatåget med dräkter, Johanna bidrar med krona. Träff för de i styrelsen som kommer med övning på Övningsskolans gymnasium ca en timme innan festen.

§6 Inför SUKOLS höstmöte. Styrelsen repeterade vad som förts fram under höstmötet (se höstmötesprotokollet) samt önskade Frida lycka till.

§7 Nya styrelsemedlemmarna. Styrelsen beslöt att skicka ut ett välkomstbrev och att bjuda in de nya styrelsemedlemmarna till Fransmanni då styrelsen håller sitt sista möte, onsdagen den 20.12.06 kl.17.

§8 Övriga ärenden. Nästa möte fastslogs till den 20.12.06 kl.17 på Fransmanni. Vanligt mötesarvode. Föreningen bjuder sina medlemmar på mat på julfesten istället för på julmötet som traditionen bjuder. Johanna fick i uppdrag att kolla igenom höstens protokoll så att Hillevi kan betala ut arvoden och reseersättningar för årets möten nu i december.

§9 Mötet avslutades kl. 18.30.

 

Höstmöte 28.10.2006

§1 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Till ordförande valdes Frida Crotts, till sekreterare Johanna Sandelin.

§3 Mötets arbetsordning fastställdes och tre (3) ärenden anmäldes.

§4 Mötet beslöt att hålla fast vid medlemsavgiften på 10 euro. Den skall betalas på våren, innan vårmötet. Inga giron skall sättas med i Språknet, däremot skall ett sista betalnings datum anges. Medlemmarna skall även uppmanas att skriva in i vems namn räkningen betalas. 

§5 Verksamhetsplanen för 2007 godkändes. Budgeten för 2007 godkändes.

§6 Styrelsen för 2007 valdes enligt följande:

Revisorer, ordinarie: 

 

§7 Som första övriga ärende berättade Outi Toropainen om sitt deltagande i arbetet med de landsomfattande prov som SUKOL gör för åk 9. Dubbeltänkande efterlystes; material behövs både på finska och svenska. Mötet föreslog att man skulle be SUKOL ansöka om pengar för att anställa någon svenskspråkig för framställning av material på svenska. Mötet beslöt även att aktivt utnyttja alla till buds stående medel för att informera om den finlandssvenska undervisningen i språk.
Som andra övriga ärende berättade Frida Crotts att föreningen fått förfrågningar om samarbete av Eteläpohjanmaan kieltenopettajat och att en gemensam lillajulsfest därför kommer att ordnas den 29.11.2006 i Amarillos kabinett i Vasa. Som inbjuden gäst föreläser Roger Watson från Exeter. För att föra fram det svenska beslöt mötet att föreningen skall uppträda med Luciatåg och eventuellt sjunga snapsvisor. Frida Crotts avtackades för sin andra period som ordförande i föreningen. Camilla Fant och Lise-Lotte Forsman framförde tacktal och överräckte gåva.

§8 Mötet avslutades.

Styrelsemöte 20.09.2006

Närvarande:
Liselott Forsman
Åsa Westlin
Maria Damlin
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  

§1 Mötet öppnades kl. 18.09 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 29.08 justerades.

§3 Höstmötet diskuterades. Det går av stapeln den 28.10.2006 med Råffe Palmberg som föreläsare. Hans tema är “Ord och kommunikation på elevernas villkor”. Platsen är Academill i Vasa. Mötet börjar kl.10. Föreningen betalar maten och medlemmar som tänker delta måste förhandsanmäla sig till Camilla före 24.10. Viceordförande sänder ut mail till medlemmarna om mötet och Camilla tar kontakt med tidningen Läraren. Möteskallelsen kommer i höstens nummer av Spåknet. Viceordförande sammanställer frågor som underlag för mötets diskussion.

§4 Artiklar till höstens Språknet är på gång och redaktionsmöte hålls 9.10 kl.17.30. En påminnelse om betalningen av medlemsavgiften bör finnas med i Språknet.

§5 Kandidater till ÖSSF:s styrelse 2007 diskuterades. Potentiella kandidater kontakatas ytterligare före höstmötet.

§6 Uppdatering av hemsidan. Sekreteraren har lagt in ett inlägg om Språknet och höstmötet. Någon ur styrelsen kunde fotografera på höstmötet och sätta in bilderna på hemsidan. Från hemsidan finns det vidarelänkar till ÅA:s och Öppna Universitetets startsida. 

§7 Höstens stipendieansökan. Styrelsen kom fram till att inga stipendier söks just nu p.g.a. god ekonomisk situation.

§8 Övriga ärenden. Nästa möte bestämdes preliminärt till onsdagen den 15.11 kl. 17.30. En påminnelse om betalningen av medlemsavgiften bör finnas med i Språknet.

§9 Mötet avslutades kl. 19.25.

 

Styrelsemöte 29.08.2006

Närvarande:
Frida Crotts
Liselott Forsman
Camilla Fant
Åsa Westlin
Maria Damlin
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  

§1 Mötet öppnades kl. 17.45 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 24.05 justerades.

§3 Höstmötet blev bestämt till den 28.10 och platsen Academill i Vasa. Rolf Palmberg blir gästföreläsare. Målgruppen är F-6 lärare och kanske främst språklärare i högstadiet med betoning på språken finska och engelska. Temat för mötet blev ännu inte helt fastställt. Marknadsföringen kunde ske genom inlägg i Läraren, genom mail till lågstadieskolor och genom att sända Språknet och möteskallelsen per post till lågstadieskolor. Det blev bestämt att förhandsanmälningar till mötet krävs.
§4 Höstens Språknet utkommer vecka 35. Redaktionsmöte hålls den 9.10 vid Vasa Övningsskola och deadline för material är den 5.10. Materialen mailas till Camilla Fant som är redaktionsansvarig. Flera förslag på artiklar diskuterades.

§5 Kandidater till ÖSSF:s styrelse 2007 diskuterades. Frida Crotts och Liselott Frosman avgår. Nuvarande viceordförande Åsa Westlin har lovat att bli ny ordförande, ifall hon får förtroendet. Två nya styrelsemedlemmar behövs. Sedan måste alla suppleanter och revisorer kollas.  

§6 SUKOL-ärenden. Behöver vi de svenskspråkiga nationella prov för åk 9 som SUKOL gör och finns det intresse bland finlandssvenska språklärare att vara med och göra dessa prov? Styrelsen skall tillfårga Outi Toropainen om hon vill skriva om dessa prov i höstens Språknet och få igång en diskussion.

§7 Läromedelssituationen i Svenskfinland. Ska vi engagera oss i frågan? Vasa Övningsskola ska göra en skrivelse och ÖSSF kunde haka på, ifall intresse finns. Inget blev bestämt, utan vi återkommer med detta när skrivelsen är klar. 

§8 Uppdatering av hemsidan. Sekreteraren ser till att det kommer in ett inlägg på hemsidan om höstmötet och Språknet.

§9 Övriga ärenden.

§10 Mötet avslutades kl. 19.05.

Styrelsemöte 24.05.2006

Närvarande:
Frida Crotts
Liselott Forsman
Hillevi Honga-Oksanen
Camilla Fant
Maria Damlin
Åsa Westlin

§1 Mötet öppnades kl. 17.50 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 27.04 justerades.

§3 Senaste nytt på stipendiefronten. ÖSSF har fått 2000 euro i stipendier för år 2006: 500 euro från Svenska Folkskolans Vänner, 500 euro från Harry Schaumans stiftelse och 1000 euro från Kulturfonden.

§4 E-mail listor. Viceordförande har uppdaterat föreningens listor. Dessa adresser kunde användas när ÖSSF vill ge ut någon extra information, men inget blev bestämt.

§5 Planering av höstens verksamhet. Temat för höstmötet kunde vara hur man kan överbygga språkgränser inom den grundläggande utbildningen. En möjlig föreläsare kunde vara Rolf Palmberg. Den ordinarie sekreteraren kommer att fortsätta under hösten åtminstone tills mammaledigheten tar vid. Det preliminära datumet för höstens första möte blev tisdagen den 22.08.2006.

§6 Förberedande diskussion kring det vi ska presentera på höstmötet. Verksamhetsplanen för 2007 ska presenteras och också budgeten för 2007. Diskussion kring styrelsens sammansättning 2007. Frida Crotts och Liselott Forsman avgår, så två nya ordinarie medlemmar borde hittas.

§7 Kassaärenden. Det beslöts att preciseringen av hur posterna ska kategoriseras och införas i kassaböckerna tas upp på höstens möte. Kassören tar reda på hur mycket det kostar att trycka upp nya bankgiron till föreningen.

§8 Övriga ärenden. Viceordförande sänder ut e-post åt medlemmarna och hör om någon är på väg till FIPLV:s internationella språklärarkonferens den 15-16.06 i Göteborg. Förvaringen av mötets mappar tas också upp på höstens möte. De börjar bli många till antalet och det skulle vara bra om alla mappar kunde vara samlade på samma ställe.

§9 Mötet avslutades kl. 19.25.

Styrelsemöte 27.04.2006

Närvarande:
Frida Crotts
Liselott Forsman
Hillevi Honga-Oksanen
Tina Högnäsbacka
Camilla Fant
Maria Damlin

 

§1 Mötet öppnades kl.17.45 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 7.2.2006 samt vårmötet 8.4.2006 justerades. 

§3 Diskussion om vårmötet och fortbildningen. Det konstaterades att fortbildningen var bra, om än deltagarantalet skulle ha kunnat vara större. Problematiken kring adressregisteret över icke SUKOL medlemmar diskuterades. Det konstaterades att det skulle vara bra, ifall medlemmarna meddelar sin adress till ÖSSF i samband med betalningen av medlemsavgiften. Det beslöts att sekreteraren sänder fortbildningsmaterial till mötesdeltagarna.  

§4 Ordförande redogjorde för SUKOL:s vårförbundsmöte i Helsingfors. En resolution hade gjorts angående det minskade intresset för de korta språken.  

§5 Höstens F-6 fortbildningskampanj diskuterades. En förfrågan har sänts ut till lågstadieskolors språklärare angående fortbildning. Endast fyra önskemål har kommit. Dessa önskemål gäller engelska språket och främst tips på olika dataprogram, nya undervisningsmetoder och att få diskutera med andra lärare. Detta kunde bli temat för ÖSSF:s höstmöte.

§6 Höstens övriga verksamhet togs upp. Frida Crotts och Liselott Forsman kommer att avgå vid årsskiftet. 

§7 Kassörens fullmakt. Styrelsemedlemmarna undertecknade kassörens fullmakt. Alla var närvarande, förutom viceordförande Åsa Westlin. Kassören postar fullmakten åt henne. 

§8 Övriga ärenden. Nästa styrelsemöte blir den 24.05.2006 kl. 17.30  vid Strampen.

§9 Mötet avslutades kl. 19.05.

 

 

Vårmöte 8.4.2006 

Protokoll fört vid Österbottens svenska språklärarförenings r.f. vårmöte
lördagen den 8.4.2006 vid Korsholms högstadium. 
Närvarande: 11 medlemmar.

 

§1 Mötet öppnades kl. 10.10 av styrelseordförande Frida Crotts. 

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3 Frida Crotts valdes till mötets ordförande och Maria Damlin till sekreterare.

§4 Till protokolljusterare valdes Hillevi Honga-Oksanen och Tina Högnäsbacka.

§5 Mötets arbetsordning godkändes. 

§6 Verksamhetsberättelsen för år 2005 föredrogs och godkändes. 

§7 Bokslutet och revissionsberättelsen för år 2005 föredorgs och godkändes. 

§8 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 2005.

§9 Övriga ärenden - Distributionen av Språknet diskuterades, eftersom det finns medlemmar som inte fått medlemstidningen p.g.a. att de inte är medlemmar i SUKOL. Föreningens e-postlista borde uppdateras. - Påverka beslutsfattare angående timresurserna för språk i den nya läroplanen. ÖSSF skriver ett utlåtande från vårmötet till pressen. Föreningen har också möjlighet att påverka situationen genom vår representant i SUKOL. 

§10 Mötet avslutades kl. 11.10.

 

Styrelsemöte 17.2.2006

Närvarande: 
Frida Crotts 
Liselott Forsman 
Hillevi Honga-Oksanen 
Tina Högnäsbacka 
Camilla Fant 
Åsa Westlin 
Maria Damlin

§1 Mötet öppnades kl.17.45 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§2 Protokollet från styrelsemötet 17.01.2006 justerades. 

§3 Ordförande berättade om hemsidan. Föreningen måste byta adress till hemsidan och det beslöts att den nya adressen är www.ossf.fi. Adressen börjar fungera inom denna vecka. Föreningens webbmaster har lovat att komma och ge styrelsen en skolning om hur den nya hemsidan fungerar, ifall önskemål finns. SUKOL och våra egna medlemmar måste underrättas om den nya adressen.

§4 Informationsbrevet till medlemmarna ska sändas ut så fort som möjligt. Det bestämdes att sekreteraren sänder ut brevet per post och viceordförande per e-mail. F-6 lärarna får en egen Språknet till skolan, men den egentliga F-6 kampanjen skjöts upp till hösten.

§5 Det beslöts att ÖSSF:s föreningsstadgar ska finnas tillgänliga på vår hemsida.

§6 Platsen för vårmötet diskuterades. Ett förslag var att hålla mötet på Korsholms gymnasium. Viceordförande tar reda på om detta är möjligt. Det är fortsättningsvis två datum för mötet, den 25.3 eller den 8.4. Temat för mötet diskuterades. Ett intressant tema kunde vara ”Mångbottnade övningar i heterogena grupper”, d.v.s. hur genomföra språkundervisning i en klass med både starka och svaga elever. Som föreläsare till mötet lovade viceordförande diskutera med någon speciallärare i Korsholms högstadium. De praktiska arrangemangen diskuterades, men inget blev bestämt.

§7 Språknets deadline är fredagen den 3.3. Följande bidrag torde kommer med i tidningen: Annika Svahn-Niemi berättar om sitt arbete som språklärare, Pia Björkqvist presenterar sig som vår representant i SUKOL, Vasa övningsskolas F-6 lärare, som undervisar i språk, presenterar sig och de läromedel de använder, Britt Kaskela-Nortamo berättar om språkbadsmetodik vid Keskuskoulu och Åsa Westlin om hur man lär sig språk via internnet. Sedan kommer tidningen även att innehålla ordförandes spalt och en kallelse till vårmötet. Alla icke-medlemmar som skrivit något i tidningen ska få ett eget exemplar av den.

§7 Det har kommit ett medlemsinitiativ angående en bussresa till FIPLV:s internationella språklärarkonferens i Göteborg den 15-16 juni 2006. Det finns önskemål om att föreningen ska ordna en bussresa till denna konferens. Det beslöts att föreningen inte har de ekonomiska möjligheter som krävs för att ordna någon bussresa. Det beslöts att information om konferensen skulle komma med i Språknet.

§8 Mötet avslutades kl. 19.40.

Styrelsemöte 17.1.2006

Närvarande:
Frida Crotts 
Liselott Forsman 
Hillevi Honga-Oksanen 
Tina Högnäsbacka 
Camilla Fant 
Åsa Westlin 
Maria Damlin

§1 Mötet öppnades kl.17.45 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Styrelsen konstituerade sig och valde Åsa Westlin till viceordförande, Hillevi Honga- Oksanen till kassör och Maria Damlin till sekreterare.

§3 Fördelningen av ansvarsuppgifterna i styrelsen diskuterades. Det beslöts att Lotta Forsman tar hand om stipendieansökningar, Tina Högnäsbacka är kontakperson till finsklärarföreningen, Åsa Westlin bistår kassören, Camilla Fant är kontaktperson till Språknet och till webbmastern och Frida Crotts är föreningens representant på SUKOL:s möten.

§4 Det beslöts att ett informationsbrev ska skickas ut till föreningens medlemmar. Informationsbrevet ska innehålla styrelsemedlemmarnas och suppleanternas kontaktuppgifter, medlemsavgiften och en påminnelse till medlemmarna att sända in intressanta bidrag till Språknet. Dessutom ombedes medlemmarna ge förslag på vilken fortbildning de skulle vara intresserade av. Informationsbrevet skickas ut både som brev och e-post. Åsa uppdaterar e-postlistan på medlemmarna.

§5 Uppdateringen av föreningens uppgifter diskuterades.

§6 Tidpunkten för vårmötet diskuterades. Det beslöts att antingen 25.3 eller 8.4 skulle vara lämpliga. Det slutgiltiga datumet fastslås på nästa möte. Temat för vårmötet diskuterades och det fanns olika förslag. Bl.a. föreslogs att vår representant i SUKOL Pia Björkqvist skulle presentera sig på mötet.

§7 Deadline för vårens Språknet fastslogs till fredagen den 3.3. Redaktionsmöte hålls den 7.3 kl. 17.30 vid Vasa Övningsskola.

§8 Redovisning av stipendier diskuterades. Lotta Forsman redovisar för stipendiet från Svenska folkskolans vänner.

§9 Ordförande berättade om situationen vad gäller hemsidan. Den är för tillfället ur funktion.

§10 Nästa möte hålls den 7.2 kl. 17.30. Platsen meddelas senare.

§11 Mötet avslutades kl. 19.35.