'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Styrelsemöte 19.12.2007
Styrelsemöte 21.11.2007
Höstmöte 27.10.2007
Styrelsemöte 27.8.2007
Styrelsemöte 30.5.2007
Vårmöte 21.4.2007
Styrelsemöte 1.2.2007
Styrelsemöte 15.01.2007

Styrelsemöte 19.12.2007 

Närvarande:
Åsa Båsk
Camilla Fant
Maria Kullbäck 
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades klockan 16.36 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 21.11.2007 justerades.

§3 Styrelsen godkände stadgaändringarna.

§4 Ny representant i SUKOL med suppleanter. Frida Crotts har representerat föreningen i 6 år nu och det skulle vara på sin plats att byta representant eftersom hon inte sitter i styrelsen längre. En representant ska sitta 3 år åtminstone och det skulle vara bra om någon ur den nya styrelsen kunde ta detta uppdrag. SUKOL har möten 2 gånger per år, i november och i april och de står för kostnaderna. Det blir  den nya styrelsen som får utse denna representant. Representanten ska utses helst inom januari månad.

§5 En blick tillbaka på året som gått. Föreningen har gett ut 2 Språknet. Föreningen har haft ett vårmöte i Petalax och ett höstmöte i Jakobstad. Sekreteraren skriver årsberättelsen 2007.

§6 ÖSSF:s e-postlista inför 2008. Ordförande Åsa överrräckte e-postlistan åt Annika Svahn-Niemi som fortsätter i styrelsen.

§7 Idéer inför nästa år. Diskussion om vårmötet. Eventuellt kunde det vara intressant att ha en föreläsning om IT i undervisningen, men inget blev bestämt.

§8 Vad ska tas upp på årets första konstituerande möte?

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutades kl. 17.15.

Styrelsemöte 21.11.2007

Närvarande:

Åsa Båsk
Camilla Fant
Maria Kullbäck 
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades klockan 18.37 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 27.08.2007 justerades.

§3 Kontaktpersoner i skolor. Förfrågan till Länsstyrelsen om att få kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga högstadieskolor och gymnasier ska göras för att kunna sända ut ett brev till dessa om att de ska utse en kontaktperson bland språklärarna som kan sätta upp info från föreningen och uppmuntra folk att komma på våra vår- och höstmöten. Det blir den nya styrelsens uppgift att sända ut dessa brev före vårmötet 2008.

§4 Vår- och höstmöten som budkavlar. Det blev bestämt att dessa möten ska fungera som budkavlar och att det ska börjas från södra Österbotten. Ett 30 minuters tillfälle för fri diskussion ska ges bland ämneskollegor på dessa möten. Dessutom ska det framgå i kallelsen att dessa möten ger 0,5 FBA.

§5 Pias hälsningar från SUKOL. Vad skulle vi vilja ha på svenska på SUKOL:s hemsida? Tina tog på sig uppgiften att kolla hemsidan och att kolla med Frida Crotts eftersom hon deltar i SUKOL:s förbundsmöten. Det framkom att det även finns möjlighet att nominera årets språklärare på svenskt håll via SUKOL. Denna info ska framgå i kallelsen till vårmötet.

§6 SUKOl.s 50-årsfest 5.-6.10.2007. Annika Svahn-Niemi deltog i dessa festligheter från ÖSSF. Hon tyckte att det var en rolig och högtidlig fest.

§7 Föreningsregistret. Det blev bestämt att styrelsen består av 6 medlemmar och att ordförande och 3 styrelsemedlemmar måste vara närvarande för att mötet ska kunna hållas. Dessutom bestämdes det att suppleanterna inte längre är personliga. Vi återkommer med teckningsrätten med den nya styrelsen.

§8 Följande möte hålls 19.12 kl. 16.30.

§9 Övriga ärenden.

  1. Genomgång av kassaböckerna och nya utgifter.
  2. Ska Frida Crotts fortfarande representera ÖSSf på SUKOL:s förbundsmöten?
  3. Kulturfondens stipendium ska sökas. Camilla fixar detta.
  4. Infon på hemsidan borde uppdateras.
  5. Kassören bad om uppgifter om vilka som varit närvarande på styrelsemötena för att kunna betala ut ersättning. Sekreteraren fixar detta.

§10 Mötet avslutades kl. 19.28.

Höstmöte 27.10.2007

§1 Mötet öppnades kl. 12.52 av styrelseordförande Åsa Båsk 

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§3 Till mötets ordförande valdes Åsa Båsk och till sekreterare valdes Camilla Fant

§4 Mötets arbetsordning godkändes

§5 Medlemsavgiften fastställdes till 10€. Ordförande föreslog att föreningen endast skulle hålla ett årsmöte istället för ett vår- och höstmöte eftersom intresse för både styrelseuppdrag och deltagande i vår- och höstmöten varit ganska svagt bland föreningens medlemmar. Efter diskussion beslöts att föreningen att fortsätta anordnad både höst- och vårmöte och att man kunde hålla mötena i olika skolor i regionen för att underlätta styrelsens arbete. Mötena borde cirkulera så att de geografiskt täcker hela föreningens verksamhetsområde. Man kunde införa ett system med kontaktpersoner i varje skola som skulle uppmana kollegor att delta i möten. I samband med mötena ordnas en avgiftsfri fortbildning vilket även borde framgå i kallelsen. Mötesdeltagarna efterlyste även möjligheten att hålla ämnesvisa diskussioner om t.ex. läromedel i samband med höst- och vårmöten.

§6  Budgeten för år 2008 godkändes. Verksamhetsplanen för 2008 godkändes med förändringar.

§7 Till styrelseordförande för 2008 valdes Victoria Carp. Till styrelsemedlemmar valdes: Annika Svahn-Niemi, Camilla Fant, Lena Härtull, Carolina Håkans, Cecilia Hägglund-Nygård. Till suppleanter valdes: Carola Wisén-Elenius, Sonja Granbacka, Catarina Vestersund-Räikkönen, Åsa Forsman, Anna-Maria Håkans. Styrelsen för 2008 kommer att bestå av 6 medlemmar istället för 7. Detta p g a bristande intresse bland föreningens medlemmar att medverka i styrelsen. Suppleanterna kommer ej längre att vara personliga. Dessa beslut kräver ändringar i föreningens stadgor.

§8 Övriga ärenden. Föreningens representant i SUKOL, Pia Björqvist hade skickat ett brev där hon berättade om SUKOLs verksamhet. Frida Crotts (frida.crotts@abo.fi) som är styrelsens representant i SUKOL kommer att delta i SUKOLs förbundsmöte den 24.11 och man kan meddela henne om man har ärenden som man vill skall tas upp till behandling på mötet. Mötesdeltagarna diskuterade även systemet med poängsättning av B-språk vid antagning till andra stadiet. Som det är nu får eleverna endast tilläggspoäng om de har höga vitsord. Detta system borde ändras så att alla skulle få poäng oberoende av vitsord. Mötesdeltagarna efterlyste fortbildning på svenska angående muntlig utvärdering. Hittills har fortbildning endast anordnats på finska. Erik Geber har muntligen utlovat fortbildning på svenska men inget datum har ännu fastställts.

§9 Mötet avslutades kl. 13.44

 

Styrelsemöte 27.8.2007

Närvarande:
Åsa Båsk
Camilla Fant
Maria Kullbäck 
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades klockan 17.02 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollen från styrelsemötet 30.05.2007justerades.

§3 Planering av höstmötet. Platsen blir Jakobstad, men inget datum för mötet fastslogs ännu. Camilla kontakar Lotta Forsman som gästföreläsare. Marknadsföringen sker via Språknet och Läraren. Camilla fixar annons i Läraren. Victoria kommer at ta emot anmälningar till mötet. Fem nya styrelsemedlemmar behövs till nästa år. Alla de som tänker avgå försöker kontaka någon som de känner. Diskussion fördes om en eventuell rotation, vilket betyder att föreningens möten skulle hållas på olika ställen i Österbotten med exempelvis 2 års mellanrum. Inget blev bestämt. Ordförande kontaktar medlammar i norra Österbotten.

§4 Språknet. Deadline för höstens Spårknet fastslogs till 28.9. Artiklarna kan sändas till Tina. Redaktionsmöte hålls 3.10 kl. 17.00 vid Övis. Flera artiklar är redan på gång. Ett nytt försök med Budkaveln görs i höstens Språknet.

§5 Länkarna på hemsidan är okej och info om eventuell nedläggning av föreningen ska sättas in på hemsidan. Ordförande sköter om detta.

§6 SUKOL:s 50-årsfest 5-6.10.2007. Föreningen sänder styrelsemedlemmen Annika Svahn-Niemi till Helsingfors och står för resekostnaderna.

§7 Följande möte hålls den 3.10.2007 kl. 17.00. Styrelsen håller kontakten via email fram till redaktionsmötet.

§8 Övriga ärenden.

§9 Mötet avslutades kl. 18.35.

Styrelsemöte 30.5.2007

Närvarande:
Åsa Westlin 
Marina Bendtsen
Maria Kullbäck 
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades klockan 17.09 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollen från styrelsemötena 01.02.2007 och 21.04.2007 justerades.

§3 Senaste nytt på stipendiefronten. ÖSSF har fått 400 euro från Svenska Folkskolans Vänner och 696,28 euro från SUKOL.

§4 Preliminär planering av höstens verksamhet. Lotta Forsman har lovat att ställa upp på höstmötet och berätta om sin avhandling. Platsen kunde eventuellt bli Jakobstad. Höstens Språknet diskuterades. Det finns några artiklar på gång. Deadlinen kommar att bli i slutet av september. Höstens första möte blev bestämt till den 27.8.2007 kl. 17.00.

§5 Förberedande diskussion kring höstmötet. Hillevi skriver en plan för budgeten 2008 och sedan ska en verksamhetsplan också skrivas. Ordförande kollar upp i sin mapp, vem som skrev den 2007. Styrelsens sammansättning efter årsskiftet diskuterades. Det finns flera styrelsemedlemmar som suttit 2 år och som vill avgå. Ersättare borde hittas, men hur ska vi gå tillväga eftersom intresset för att vara med i styrelsen inte är stort. Ordförande kommer att sända ut ett mail i början av augusti till medlemmarna för att pejla intressset för vår förening.

§6 SUKOL:s 50-årsfest 5-6.10.2007 i Helsingfors. Någon ur styrelsen kommer att delta i detta.

§7 Länkar på bloggen. Ordförande sänder ut ett mail åt medlemmarna i augusti med instruktioner om hur man ska göra för att sätta in en länk på bloggen.

§8 Mötet avslutades kl. 18.29.

Vårmöte 21.4.2007

Lördagen den 21.4.2007 vid Petalax gymnasium. Närvarande: 13 medlemmar.

§1 Mötet öppnades kl. 12.17 av styrelseordförande Åsa Westlin.

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3 Åsa Westlin valdes till mötets ordförande och Maria Kullbäck till sekreterare.

§4 Till protokolljusterare valdes Hillevi Honga-Oksanen och Annika Svahn-Niemi.

§5 Mötets arbetsordning godkändes. 

§6 Verksamhetsberättelsen för år 2006 föredrogs och godkändes.

§7 Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2006 föredrogs och godkändes.

§8 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 2006.

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutades kl. 12.43.

Styrelsemöte 1.2.2007

Närvarande:
Åsa Westlin 
Camilla Fant 
Maria Kullbäck 
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades klockan 18.11 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollen från styrelsemötena 15.01.2007 och 20.12.2006 justerades. 

§3 Uppdateringen av hemsidan är på gång. Protokollet från mötet i november 2006 saknas ännu. Styrelsens kontaktuppgifter borde uppdateras och en ny ordförandespalt ska sättas in. Dessutom kommer ett fotografi på den nya styrelsen att komma på hemsidan så småningom.

§4 Uppdatering av föreningens namnteckningsrättigheter i föreningsregistret. Detta sköter ordförande om.

§5 Planering av vårmöte. Datum för mötet är preliminärt den 21.4. Platsen för mötet blir Petalax, eftersom temat för mötet är planerat utgående från ”Smartboard”. De praktiska arrangemangen återkommer styrelsen till på nästa möte. 

§6 Språknet. Redaktionsmöte blir 26.3 kl. 17 vid Övis. Deadline för bidrag är 23.3 och utgiviningsdatum för Språknet blir 30.3. Endast medlemmar ska få vårens Språknet. Flera bidrag är på kommande.  

§7 Sökandet av stipendier sköter viceordförande om. ÖSSF sökte stipendier från Svenska Folkskolans Vänner, Harry Schaumans stiftelse och Svenska Kulturfonden ifjol. Diskussion om det är möjligt att få stipendier från dessa två år i följd. 

§8 Nästa styrelsemöte hålls 08.03 klockan 17.

§9 Övriga ärenden. Förvaring av gamla mappar diskuterades. Ordförande menade att de kan förvaras på en hylla i lärarrummet på Korsholms gymnasium. Inventarier avskrevs och de ska inte tas med i bokslutet för 2006.  

§10 Informationsbrev till medlemmarna packades.

§11 Mötet avslutades klockan 19.30.

Styrelsemöte 15.01.2007

Närvarande:
Åsa Westlin (ord.)
Camilla Fant (viceord.)
Maria Kullbäck (sekr.)
Tina Högnäsbacka
Hillevi Honga-Oksanen  
Victoria Carp

§1 Mötet öppnades kl. 18.05 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Styrelsen konstituerade sig. Camilla Fant valdes till viceordförande, Maria Kullbäck till sekreterare samt Hillevi Honga-Oksanen till kassör. Maria Kullbäck valdes till protokolljusterare.

§3 Fördelningen av ansvarsuppgifterna i den nya styrelsen gicks igenom. Tina valdes till Språknet ansvarig, Camilla blev ansvarig för stipendieansökan, Maria håller kontakt med Frida Crotts som är representant i SUKOL, Åsa uppdaterar e-post listan över medlemmar och Victoria uppdaterar hemsidan.

§4 Informationsbrev till medlemmarna. Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas kontaktuppgifter kompletterades. Innehållet i brevet diskuterades.

§5 Uppdatering av föreningens uppgifter i föreningsregistret diskuterades. Det blev bestämt att Åsa sköter om detta.

§6 Planering av vårens verksamhet. Förslagsvis kunde Lotta Forsman föreläsa på vårmötet. Camilla kontaktar henne. Mötestider diskuterades. Torsdagar är lämliga mötesdagar för alla medlemmar. Det diskuterades även hur vi ska jobba med vår representant i SUKOL.

§7 Vårmöte 2007. Stadgeenliga ärenden ska tas upp på detta möte. Hillevi skriver bokslut för 2006 medan Maria skriver verksamhetsberättelsen för 2006. Eventuell plast för mötet kunde vara Jakobstad, men inget blev bestämt. Marknadsförning för mötet kommer att ske via Språknet, Läraren och via e-post.

§8 Språknet. Bidrag till vårens Språknet diskuterades. Det finns förslag på bidrag som kommer att diskuteras på följande möte den 1.2. Utgivningen av Språknet kommer att ske två veckor före vårmötet.

§9 Stipendier. Camilla kontaktar Liselott Forsman för att få kopior på gamla ansökningar.

§10 Hemsidan. En uppdatering av hemsidan borde ske. Victoria sköter detta.

§11 E-post uppdatering. En sådan uppdatering kan ske efter att medlemmarna fått infobrevet.

§12 Mötet avslutades kl. 19.23.