'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Styrelsemöte 19.08.2008
Höstmöte 9.10.2008
Styrelsemöte 20.05.2008
Vårmöte 12.04.2008
Styrelsemöte 11.02.2008
Styrelsemöte 21.01.2008

Styrelsemöte 19.08.2008

Tid: 19.8.2008
Plats: Strampen
Närvarande: Victoria Carp
Cecilia Hägglund-Nygård 
Carolina Håkans
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades kl. 18.17 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Protokollet från styrelsemötet 20.5.2008 justerades.

§3 Planering av höstmötet

Kandidater till styrelsen 2009

Marknadsföring under verksamhetsåret 2009

§4 Språknet

Bidrag: 

Victoria skriver ordförandes spalt + kallelse till vårmötet

Till våren:


Planering av utgivningen:

§5 Övriga ärenden

§6 Mötet avslutades kl.19.45

Höstmöte 9.10.2008

Tid: 9.10.2008
Plats: Korsholms högstadium
Närvarande: Victoria Carp
Camilla Fant
Annika Svahn-Niemi
Marianne-Nyqvist-Mannsén
Eva Kommonen
Göran Sundqvist
Kerstin Ketonen
Anette Björk
Maria Blomqvist
Bernice Sjöberg

§1 Mötet öppnades kl. 18.30 av styrelseordförande Victoria Carp

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§3 Till mötets ordförande valdes Victoria Carp och till sekreterare valdes Annika Svahn-Niemi

§4 Eva Kammonen och Marianne Nyqvist-Mannsén valdes till både rösträknare och protokolljusterare

§5 Mötets arbetsordning godkändes

§6 Medlemsavgiften för år 2009 är 10 euro, som tidigare. Det är litet problematiskt med medlemsavgiften eftersom den är frivillig. I fjol betalade 40 av 120 medlemmar avgiften. För att råda bot på detta beslöts att det i höstens Språknet skall sättas en påminnelse om att betala medlemsavgiften.

§7 Verksamhetsplanen och budgeten för år 2009 föredrogs av Camilla Fant. Båda fastställdes. Som tillägg till verksamhetsplanen sattes samarbete med andra språklärarföreningar.  Therese Almén, som är ordförande för Södra Finlands svenska språklärare r.f. har föreslagit samarbete åt Victoria Carp. Till att börja med skall vi utbyta tidningar. Annika Svahn-Niemi skickar senaste numret av Språknet åt Therese Almén och Therese skickar deras tidning åt oss. Dessutom föreslogs det att man kunde återuppliva samarbetet med den finska systerorganisationen Etelä-Pohjanmaan kieltenopettajat som Frida Crotts hade startat upp.
  
§8 Följande valdes till styrelsen för år 2009:

§9  Övriga ärenden
Det hade ännu inte kommit in några anmälningar till bussresan till Ideapark lördagen den 22.11. Veckodagar för höst- och vårmöten diskuterades. Det föreslogs att man kunde hålla mötena mitt i veckan då de är i Vasa, men på lördagar då de hålls i norr och söder.

§10 Mötet avslutades kl.19.05

Styrelsemöte 20.05.2008

Tid: 20.5.2008
Plats: Strampen
Närvarande: Victoria Carp
Cecilia Hägglund-Nygård
Lena Härtull 
Camilla Fant
Carolina Håkans
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades kl. 18.25 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
§2 Protokollet från styrelsemötet 11.12.2008 samt vårmötet 12.4.2008 justerades.
§3 Föreningen har tilldelats ett stipendium på 1500€ från Svenska Kulturfonden. Camilla undersöker om rekvisitation behövs och bifogar verksamhetsberättelse.
§4 Planering av vårmöte

Språknet

Bidrag: 

Höstens första möte hålls v. 34 den 19 augusti kl. 18.00 på restaurang Strampen

§5 Övriga ärenden

§6 Mötet avslutades kl.20.15

Vårmöte 12.04.2008

Tid: 12.4.2008
Plats: Kristinestads gymnasium
Närvarande: 16 medlemmar

§1 Mötet öppnades kl. 13.20 av styrelseordförande Victoria Carp.

§2 Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3 Victoria Carp valdes till mötets ordförande och Carolina Håkans till sekreterare.

§4 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Annika Svahn-Niemi och Frida Crotts.

§5 Mötets arbetsordning godkändes.

§6 Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs och godkändes med följande ändringar:

§7 Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§8 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 2007.

§9 Övriga ärenden:

§10 Mötet avslutades kl. 13.50.

Styrelsemöte 11.02.2008

Tid: 11.2.2008
Plats: Fransmanni
Närvarande:  
Victoria Carp
Lena Härtull                     
Camilla Fant
Carolina Håkans
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades kl. 17.25 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§2 Protokollet från styrelsemötet 21.1.2008 justerades.

§3 Uppdatering av hemsidan

  1. Annika skickar in info om nya styrelsen + bild
  2. Carolina skickar in protokollet från styrelsens möte
  3. Info om fortbildningen med Geber 6.3.2008

§4 Uppdatering av föreningens namnteckningsrättigheter i föreningsregistret - Victoria sköter uppdateringen.

§5 Planering av vårmöte

  1. Föreläsare: Ulrika Taylor
  2. Datum: förslagsvis den 12 april. Rektor Margareta Rissanen är vår kontaktperson
  3. Plats: Kristinestads gymnasium
  4. Praktiska arrangemang: Vårmötet inleds kl. 10.00 med kaffe och föreläsning. Efter föreläsningen finns tid för workshop samt rundvandring på skolan. Lunch serveras kl. 12.00. Vårmötet hålls efter lunch. Stadgeenliga ärenden (verksamhetsberättelsen, bokslut och revisionsberättelse 2007)

§6 Språknet

Bidrag: 

Till hösten:

§7 Fortbildning gällande de nya uppgiftstyperna i studentexamen i finska och främmande språk vid Korsholms gymnasium  

§8 Nästa styrelsemöte: Redaktionsmöte 17.3 kl. 17.00

§9 Övriga ärenden. 

§10 Informationsbrev till medlemmarna. Victoria ansvarar för att medlemsbreven skickas iväg. 

§11 Mötet avslutades kl.19.15

Styrelsemöte 21.01.2008

Tid: 21.1.2008
Plats: Chili&Lime
Närvarande: 
Victoria Carp
Lena Härtull                     
Camilla Fant
Carolina Håkans
Annika Svahn-Niemi

§1 Mötet öppnades kl. 17.25 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§2 Protokollet från styrelsemötet 19.12.2007 justerades.

 

§3 Styrelsen konstituerade sig 

§4 Fördelning av ansvarsuppgifter i den nya styrelsen

§5 Informationsbrev till medlemmarna
Papperspost med de nya styrelsemedllemmarnas kontaktuppgifter samt bankgiro på medlemsavgiften på 10 euro. Eventuellt något om Språknet och vårmötet.

§6 Uppdatering av föreningens uppgifter i företagsregistret, såsom styrelseposter, namntäckningsrätt, ta bort gamla styrelsemedlemmar etc. Rättigheterna överförs från den tidigare kassören Hillevi Honga-Oksanen till Camilla Fant, den nuvarande kassören.  Victoria sköter.

§7 Planering av vårens verksamhet

§8 Vårmöte 2008

§9 Språknet

§10 Övriga ärenden

§11 Mötet avslutades kl.18.50