'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Höstmöte 16.10.2010
Styrelsemöte 24.08.2010
Styrelsemöte 28.04.2010
Vårmöte 13.04.2010

Höstmöte 16.10.2010

Tid:16.10.2010
Plats: Korsholms gymnasium
Närvarande: 18 medlemmar

§1  Mötet öppnades kl 13.20.

§2  Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3  Marianne Backlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§4  Bernice Sjöberg och Jenny Lönnblad valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§5  Mötets arbetsordning godkändes.

§6  Medlemsavgiften för 2011 fastställdes till 10 euro.

§7  Verksamhetsplanen för 2011 godkändes efter liten justering och budgeten för 2011 godkändes.

§8  Den nya styrelsen valdes enligt följande:

Ordinarie medlemmar:
Jaana Grönlund, ordförande
Malin Neuman
Sanna Söderström
Mia Juthman
Monika Eklund-Laurila
Jenny Lönnblad


Suppleanter:
Sonja Granbacka
Elisabeth Horn
Marianne Backlund
Johanna Sandelin
Bernice Sjöberg

Revsiorer:
Jeanette Kecklund och Jari Löf

§9  Mötesarvodet fastslogs till 10 euro/möte och reseersättningen till 0,40 euro/kilometer. Detta gäller också 2010 års ersättningar och arvoden.

§10  Representanter till SUKOL:s möten valdes enligt följande:
Jaana Grönlund (suppleant Jenny Lönnblad)
Monika Eklund-Laurila (suppleant Marianne Backlund)
Frida Crotts (suppleant Elisabeth Horn)

§11  Övriga ärenden diskuterades. Mötesdeltagarna var nöjda med hemsidan. På hemsidan kan det kort skrivas om vad som diskuterats på t ex SUKOL:s möten. Facebook kan användas som informationskanal till medlemmarna, t ex att påminna om höst- och vårmöten.

§12  Mötet avslutades kl 14.35

Styrelsemöte 24.08.2010

Tid: 24.08.2010
Plats: Rosso, Vasa
Närvarande:
Marianne Backlund
Jaana Grönlund
Malin Neuman
Bernice Sjöberg
Sanna Söderström
Mia Juthman

§1 Mötet öppnades kl 17.45 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Marianne Backlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3 Mia Juthman och Jaana Grönlund valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§4 Mötets arbetsordning godkändes.

§5 Höstmötet fastslogs till den 16.10.2010 vid Korsholm gymnasium. Temat för mötet blir Läromedel, e-learning, ideer till något nytt. Representanter från Söderströms och Schildts förlag hoppas vi ger oss fräscha idéer. Föreningen sponsar medlemmarna med 10 euro/person för mat på motet. Eventuellt ordnas videokonferens från mötet om tillräckligt stort intresse finns.

§6 Språknet diskuterades. Olika artiklar är på gång, bl a Toki- projektet och en artikel om Australien. Språknetmöte hålls 20.9. kl 15 i Petalax.

§7 Föreningens hemsida diskuterades. Den förnyade hemsidan börjar ta form och blir offentlig inom kort. Hemsidan ska hållas så up-to date som möjligt, t ex Profilen ska förnyas 4 ggr/år. Nya och gamla medlemmar kan hålla kontakt via föreningens e- postasress info@ossf.fi

§8  Skolombuden diskuterades. Föreningen försöker i detta skede få kontakt till alla svenska högstadier och gymnasier i Österbotten och be dem göra en lista på vilka språklärare som jobbar där, vilket ämne de undervisar samt lärarnas e-postadresser.

§9  Övriga ärenden. Föreningens stadgar bör skickas till SUKOL.

§10  Mötet avslutades 19.45.


Styrelsemöte 28.04.2010

Tid: 28.04.2010
Plats: Rosso, Vasa

§1 Mötet öppnades kl 17.45 och konstaterades vara stadgeeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Marianne Backlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för motet. 

§3 Bernice Sjöberg, Sanna Söderström valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§4 Mötets arbetsordning godkändes. 

§5 Föreningens hemsida diskuterades. Föreningen har fått ett förslag på ny hemsida av Jakob Nylund. 

Följande ändringar slogs fast: 

Det beslöts att styrelsemedlemmarna har ansvar för hemsidan enligt följande och skickar de uppgifter Jakob Nylund behöver för att kunna uppdatera hemsidan kontinuerligt:
Bernice Sjöberg: Framsidestexten 
Marianne Backlund: Verksamheten/ Ordförandespalten 
Malin Neuman: Protokoll 
Jaana Grönlund: Bli Medlem 
Mia Juthman: Länkar 
Sanna Söderström: Styrelsen

§6 Föreningens skolombud diskuterades. Det beslöts att det ska skickas ett brev via e:post till alla skolkanslier i svenska Österbotten där ÖSSF r.f. vill att alla svenska skolor på alla stadier utser ett skolombud för att föreningen vill göra ett täckande medlemsregister för att kunna skapa nätverk och nå medlemmarna med viktig information. Skolkansliet ombedes skicka brevet till alla svenska skolor i Österbotten på alla stadier samt skicka skolornas e:postadresser till ÖSSF r.f.

Skolombuden ska meddela namn, skola, stadium, epost, ämne, medlem i SUKOL/ÖSSF på de som jobbar i resepektive skola. . Deadline fastslogs till 15.9.2010 

§8 Övriga ärenden: 


Mötet avslutades kl 19.30. 


Vårmöte 13.04.2010

Tid: 13.04.2010
Plats: Vasa Gymnasium, Vasa
Närvarande: 8 medlemmar och 6 auskultanter

§1 Mötet öppnades kl 17.05 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2 Marianne Backlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare. 

§3 Eva Kammonen och Marianne Nyqvist-Mannsén valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§4 Mötets arbetsordning godkändes. 

§5 Verksamhetsberättelsen från år 2009 godkändes men bör kompletteras med namnet på de svenska språklärarföreningarnas representant (och ersättare) i SUKOLs styrelse under verksamhetsåret. 

§6 Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2009 föredrogs och godkändes. 

§7 Styrelsen 2009 beviljades ansvarsfrihet. 

§8 Övriga ärenden: 

Mötet avslutades kl 18.00.