'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Höstmöte 12.11.2011
Verksamhetsplan 2012
Höstmöte 30.08.2011
Verksamhetsberättelse
Vårmöte 09.04.2011
Styrelsemöte 22.02.2011
Styrelsemöte 11.01.2011

Höstmöte 12.11.2011

Österbottens svenska språklärarförening r.f.
Plats: Korsholms vuxeninstitut
Tid: 12.11.2011 kl 10
Deltagare:
Jaana Grönlund
Jenny Lönnblad
Malin Neuman
Sanma Söderström
Annika Svahn-Niemi
Bernice Sjöberg
Johanna Nygård-Sandelin
Sonja Granbacka
Marika Boström

§1  Mötet öppnades och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslötfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3  Sanna Söderström och Jenny Lönnblad valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§4  Mötets arbetsordning godkändes.

§5  Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till 10 euro.

§6  Verksamhetsplanen och budgeten för år 2012 godkändes.

§7  Ny styrelse valdes enligt följande:
Ordinarie medlemmar:
Jaana Grönlund, Ordförande
Jenny Lönnblad
Sanna Söderström
Mia Juthman
Monika Eklund-Laurila
Yvonne Grönlund

Suppleanter:
Sonja Granbacka
Elisabeth Horn
Marianne Backlund
Johanna Nygård-Sandelin
Bernice Sjöberg

§8  Till revisorer valdes Jeanette Kecklund och Jari Löf.

§9  Mötesarvodet fastslogs till 10 euro/mote och reseersättningen till 0,40 euro/kilometer.

§10  På SUKOLs: möte 19.11.2011 i Helsingfors deltar Frida Crotts.

§11  Under Sukols höstmöte ska val av ny representant till SUKOLs styrelse att förrättas. Till ordinarie representant kommer Carina Eklund, representant för Södra Finlands språklärarförening att väljas samt Annika Svahn-Niemi till suppleant, representant för Österbottens svenska språklärarförening r.f.

§12  Övriga ärenden. Ny profil till hemsidan ev Elisabeth Horn loch Katri Karjalainen. Föreningen kunde börja dela ut ett lärarstipendiunm varje år , storlek ca 500 euro. Hur nomineringen ska gå till tas upp på nästa styrelsemöte.

§13  Mötet avslutades kl 14.02

Verksamhetsplan för år 2012

Under inkommande verksamhetsår kommer föreningen att:

Föreningen strävar även efter att:

Korsholm den 5 november 2011

Höstmöte 30.08.2011

Österbottens svenska språklärarförening r.f.
Plats: Restaurang Rosso, Vasa
Tid: 30.8.2011 kl 18.00

Deltagare:
Jaana Grönlund
Malin Neuman
Monika Eklund-Laurila
Mia Juthman
Sanna Söderström
Jenny Lönnblad

§1  Mötet öppnades kl 18.10 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3  Sanna Söderström och Jenny Lönnblad valdes till protokolljusterare.

§4  Mötets arbetsordning godkändes.

§5  Höstmötet kommer att hållas i Korsholm den 12.11.2011 kl 10-14. Temat för höstmötet blir en workshop i Teatools.Kallelsen till höstmötet skickas ut i nästa nummer av Språknet.

§6  Nästa nummer av Språknet diskuterades. Några artiklar är på gång, bl a om ett Parisprojekt, inbandning av delar av lektioner mm. Deadline för artiklarna blev 10.10 och postning 24.10.

§7  Sukols styrelse behöver en ny svenskspråkig representant. ÖSSF föreslår Carina Eklund till ordinarie styrelsemedlem samt Annika Svahn-Niemi till suppleant.

§8  ÖSSF har beviljats stipendier från Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner samt Harry Schaumans stiftelsen.

§9  Sukol ordnar skolningsdagar i Lahtis den 7.-8.2011. Ingen från Össf kommer att delta.

§10  På mötet informerades styrelsen om att det är De europeiska språkens dag den 26.9.2011 och i Finland den 24.9.2011.

§11  Övriga ärenden. Jaana Grönlund deltog i Sukols skolningsdag 19.4.2011.

§12  Mötet avslutades kl 19.35.

Verksamhetsberättelse

Österbottens svenska språklärarförening r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Språklärarföreningen , som är medlem i Språklärarförening i Finland SUKOL r.f. hade under verksamhetsåret 108 medlemmar.

Styrelsen hade följande sammansättning under året:
Marianne Backlund, ordförande
Jaana Grönlund, viceordförande
Malin Neuman, sekreterare
Bernice Sjöberg, kassör
Sanna Söderström, medlem
Mia Juthman, medlem

Suppleanter: Lena Härtull, Sonja Granbacka, Carita Orre, Katja Grannas, Tina Högnäsbacka, Anna- Maria Håkans.

Revisorer: Jeanette Kecklund (suppleant Ulrica Taylor)
Jari Löf (suppleant Dianne-Christine Blusi)

Representant till Sukol 2008-2010: Camilla Fant , reserver Frida Crotts, Annika Svahn-Niemi, Liselott Forsman, , Lena Härtull, Carolina Håkans ,Marina Bendtsen. Annika Svahn-Niemi och Frida Crotts har representerat föreningen på SUKOLs möten under 2010.

Styrelsen har under året sammanträtt till 3 protokollförda möten och 2 icke-protokollförda möten.

Föreningens vårmöte hölls den 13.4 2010 i Vasa Gymnasium med 14 deltagare. Förutom möteshandlingarna berättade Jenny Lönnblad om olika muntliga övningar som man kan använda i undervisningen.

Höstmötet hölls 16.10.2010 Korsholms gymnasium med 18 deltagare. Förutom möteshandlingarna presenterade Söderströms och Schildts förlag sina e-läromedel.

Två nummer av medlemstidningen Språknet har sänts ut till föreningens medlemmar. I årets nummer har bland annat ingått följande artiklar:

Fortbildning har ordnats i samband med vår- och höstmötena. En ny hemsida har tagits i bruk och uppdateras hela tiden. En lista över språklärare i de flesta högstadier och gymnasier samt lärare inom fria bildningen har sammanställts och den uppdateras hela tiden. Föreningen finns också på Facebook.

Styrelsen tackar alla som under året 2010 har deltagit föreningens verksamhet.

Smedsby 2.4.2011

Malin Neuman, sekreterare

Vårmöte 09.04.2011

Vårmöte
Datum: 9.4.2011
Plats: Korsholms Vuxeninstitut
Tid: 12.40

§1  Mötet öppnades 12.40 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande för mötet och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3  Jenny Lönnblad och Sanna Söderström valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§4  Mötets arbetsordning godkändes.

§5  Verksamhetsberättelsen för år 2010 godkändes efter korrigeringar,.

§6  Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2010 godkändes.

§7  Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8  Övriga ärenden

§9  Mötet avslutades 13.05

Styrelsemöte 22.02.2011

Styrelsemöte
Datum; 22.2.2011
Plats: Rosso, Vasa
Tid: 18.00

§1  Mötet öppnades kl 18.05 och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3  Till protokolljusterare valdes Jenny Lönnblad och Sanna Söderström.

§4  Mötets arbetsordning godkändes.

§5  Det beslöts att vårmötet hålls den 9.4.2011 i Korsholms kulturhus kl 10.00. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Inga-Lill Till att hålla en presentation om programmet Prezi. Praktiska övningar kommer också att göras. Föreningen bjuder alla deltagare på lunch.

§6  Språknet diskuterades. Några artiklar är på gång, bl a om invandrarundervisning och litteraturfestivalen i Cheltenham. Deadline för artiklarna är 14.3 och postningen av tidningen 21.3.

§7  Stipendier har sökts från Svenska Folkskolans Vänner. Övriga stipendier söks under våren.

§8  Hemsidan diskuterades. Det beslöts att ordförandespalten ska uppdateras.

§9  Föreningen har fått en inbjudan att delta i Södra Finlands Svenska Språklärarförenings r.f. vårmöte i Åbo den 5.3.2011. Vår förening önskar gärna ha samarbete med SFSS, men denna gång hade ingen från styrelsen möjlighet att delta i mötet.

§10  Övriga ärenden diskuterades. Ordförande Jaana Grönlund hade deltagit i Werner &Söderströms demonstration av förlagets senaste nytt av undervisningsmaterial.

§  Mötet avslutades kl 20.00.

Styrelsemöte 11.01.2011

Styrelsemöte
Plats: Rosso, Vasa
Tid : 11.1.2011 kl. 18.00

§1  Mötet öppnades och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande och Malin Neuman till sekreterare för mötet.

§3  Jenny Lönnblad och Sanna Söderström valdes till protokolljusterare.

§5  Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Jaana Grönlund, ordförande Jenny Lönnblad, viceordförande Malin Neuman, sekreterare Monika Eklund-Laurila, kassör Sanna Söderström, medlem Mia Juthman, medlem

§6  Arbetsuppgifter inom styrelsen fördelades enligt följande: Språknetansvarig, Sanna Södertröm Stidpendiesökare, Monika Eklund-Laurila SUKOL-representant, Jaana Grönlund Uppdaterare av e-postlistan, Malin Neuman Uppdaterare av hemsidan och facebook-gruppen, Jaana Grönlund Värdinna, Mia Juthman

§7  Det beslöts att Jaana Grönlund sköter föreningens uppgifter till företagsregistret.

§8  Det beslöts att Malin Neuman sköter uppgifterna till SUKOL.

§9  Det beslöts att den nyvalda kassören Monika-Eklund Laurila har rättigheter till föreningens konto, kontonummer __________ Monika Eklund-Laurila (_________)

Skutnabbav. 197 68600 Jakobstad tel 0500 663759

§9  Vårens verksamhet planerades enligt följande: Språknetmöte 17.3 Utgivning minst två veckor före vårmötet. Vårmöte 16.4. (Stadgeenliga ärenden, bokslut och revisionsberättelsen 2010) samt något aktuellt ämne

§10  Samarbete med Södra Finlands svenska språklärarförening diskuterades. En början kunde vara att Södra Finlands svenska språklärarförening skulle presentera sin förening i Språknet.

§  Mötet avslutades kl 20.07