'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005


Höstmöte 17.11.2012
Styrelsemöte 24.01.2012

Höstmöte 17.11.2012

Österbottens svenska språklärarförening r.f.
Höstmöte 17.11.2012
Plats: Rosso, Vasa
Tid: kl. 13.00

§1  Mötet öppnas och konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Klockan 13.08.
Mötesdeltagare: Jaana Grönlund, Jenny Lönnblad, Malin Neuman, Monika Eklund-Laurila, Mia Juthman, Diane-Christine Blusi, Bernice Sjöberg och Sanna Söderström.

§2  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jaana Grönlund valdes till ordförande och Jenny Lönnblad till sekreterare för mötet.

§3  Val av protokolljusterare (2) och rösträknare (2)
Mia Juthman och Monika Eklund-Laurila.

§4  Godkännande av mötets arbetsordning
Godkändes.

§5  Föredragning av verksamhetsberättelsen för år 2012.
Jaana Grönlund läste verksamhetsberättelsen skriven av sekreterare Yvonne Grönlund.

§6  Presentation av verksamhetsplan och budget för år 2013
Budgeten presenterades av kassör Monika Eklund-Laurila. Se bilaga. Språknet diskuterades. Eventuellt kunde tidningen i framtiden utkomma i en pappersversion och en digitalversion. Medlemsavgiften diskuterades. Föreslogs att uppmaning om betalning kunde komma i vårnumret och en påminnelse om betalning i höstnumret. Medlemsavgiften på 10 euro för år 2013 fastslogs. Kilometerersättningen betalas fortsättningsvis enligt det kommunala systemet. För verksamhetsplanen se paragraf 7, diskussionen om föreningens framtid.

§7  Val av ny styrelse och diskussion om föreningens framtid
Intresset för föreningsaktivitet har varit lågt. Inför år 2013 har det funnits tre stycken potentiella styrelsemedlemmar. Diskuterades eventuellt samarbete med Södra Finlands Svenska Spårklärarförening (SFSS). Ordförande redogjorde för diskussionen från Sukols vårmöte. Fortbildningsidéer diskuterades. Kunde informationstillfällen från förlagen intressera mer än fortbildning i samband med höst- och vårmöten? Diskuterades hur föreningen kunde nå unga språklärare. Bestämdes att tillsvidare att samarbetsplanerna med SFSS skulle vila, eftersom det ännu inte finns konkreta förslag på samarbete. Diskuterades eventuell träff för föreningarnas styrelser i Tammerfors under våren 2013. För styrelsen 2013 föreslogs följande medlemmar (och suppleanter): Yvonne Grönlund (Mia Juthman), Jenny Lönnblad (Monika Eklund-Laurila), D-C Blusi (Sanna Söderström), Pia Rådmans (Malin Neuman), Pernilla Holmgård och Nina Nyqvist. Diane-Christine Blusi valdes till ordförande för ett år framåt.

§8  Övriga ärenden:
- Samarbete med Södra Finlands svenska språklärarförening SFSS rf. Se paragraf 7.
- Gemensam hemsida med SFSS rf.
SFSS har av Jaana Grönlund delgetts Jakob Nylunds kontaktuppgifter. Ingen konkret plan för fortsättning i detta skede.
- Sukol-mötet lördagen den 24.11.
Jaana Grönlund deltar. SFSS ombeds då skriva ner konkret förslag för samarbete innan beslut kan göras.

§9  Mötet avslutas
Klockan 14.37

Styrelsemöte 24.01.2012

Österbottens svenska språklärarförening r.f.
Styrelsemöte 24.1.2012
Plats: Rosso, Vasa
Tid: kl. 18.00

§1  Mötet öppnades kl. 18.01 och konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2  Jaana Grönlund valdes till ordförande och Jenny Lönnblad till sekreterare för mötet.

§3  Sanna Söderström och Yvonne Grönlund valdes till protokolljusterare.

§4  Mötets arbetsordning godkändes.

§5  Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Jaana Grönlund - ordförande, Jenny Lönnblad - viceordförande, Yvonne Grönlund - sekreterare, Monika Eklund-Laurila - kassör, Sanna Söderström - medlem, Mia Juthman - medlem.

§6  Arbetsuppgifter inom styrelsen diskuterades och fördelades enligt följande: Språknetansvariga: Sanna Söderström och Jenny Lönnblad, Stipendiesökare: Monika Eklund-Laurila. Värdinna: Mia Juthman. SUKOL-representant på vårmötet 21.4 i Helsingfors: Jaana Grönlund. Uppdatering av hemsidan: Jaana Grönlund och Yvonne Grönlund. Ansvarig för facebook-sidan: Jenny Lönnblad. Yvonne Grönlund uppdaterar styrelsens uppgifter till SUKOL.

§7  Det beslöts att Jaana Grönlund uppdaterar föreningens uppgifter i företagsregistret.

§8  Rättigheter till föreningens konto diskuterades. Monika Eklund-Laurila undersöker om en andra styrelsemedlem, utöver kassören, kunde ha rättigheter till kontot.

§9  Vårens verksamhet planerades. Det beslöts att vårmötet hålls lördagen den 31 mars i Korsholms kulturhus. Möjligheten att använda Yrkesinstitutets lokaler utreds som ett alternativ. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Johanna Björkell att berätta om webbaserad undervisning. Föreningens medlemmar bjuds på mat. Deadline för Språknet-artiklar sattes till 5.3. Tidningen sammanställs under vecka 10 och postas 12.3. Tidningens innehåll diskuterades. Bl.a. en presentation av styrelsen samt artiklar med temat webbaserad undervisning på gång. Arbetsuppgifter fördelades mellan styrelsemedlemmarna. Planerna på att införa ett Össf stipendium till en språklärare inom föreningen diskuterades. Det beslöts att omröstning skulle ordnas, via Språknet och hemsidan, under våren och resultat delges medlemmarna i höst.

§10  Övriga ärenden diskuterades. Kassören redogjorde för finanserna per 10.1. Bokslutet delges revisorerna inom kort. Angående hemsidans uppdatering beslöts att förnya profilen och styrelsemedlemmarnas texter och kontaktuppgifter.

§11  Mötet avslutades klockan 19.17.