'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005

Styrelsemöte 30.10.2013
Styrelsemöte 26.08.2013
Styrelsemöte 06.05.2013
Styrelsemöte 20.03.2013
Styrelsemöte 13.02.2013
Styrelsemöte 29.01.2013

Styrelsemöte 30.10.2013

Össf styrelsemöte 30.10.2013 vid 1h+kök Närvarande: Diane-Christine Blusi, Nina Nykvist, Pernilla Holmgård och Jenny Lönnblad

§1  Mötet öppnades kl. 18.00.

§2  Diane-Christine Blusi utsågs till ordförande för mötet, Jenny Lönnblad till sekreterare och Nina Nykvist och Pernilla Holmgård till protokolljusterare.

§3  Protokollet från senaste möte undertecknades.

§4  Höstmötet 21.11 vid Borgaregatans skola planerades. Kallelse till mötet har medlemmarna fått via Språknet och Facebook. Sekreterare Pia Rådmans kommer också att skicka ut kallelse via email. Kvällen ser ut som följer:
- 18-18.30 Rundvandring i den nyrenoverade skolan. Rundvandringen sköts av kontakterna vid Borgare, Jeanette Kecklund och Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka.
- 18.30-19 Kaffe med tilltugg. Össf-styrelsen bakar salt och sött enligt anmälningar till mötet per 13.11. Diane-Christine Blusi kollar om porslin och bestick finns att tillgå, samt fixar blombuketter till revisorerna.
- 19-19.30 Höstmöte. Diane-Christine Blusi skriver verksamhetsplan och Nina Nykvist budget för 2014. Pia Rådmans ombeds skriva intyg på 0,25 fba för deltagare i mötet.
- 19.30-20.30 Diskussion kring innovativ feedback, utvärdering och bedömning. Dskussionen leds eventuellt av speciallärare Anne Uppgård. Hennes deltagande är inte ännu bekräftat.

Beslöts att styrelsen på höstmötet föreslås fortsätta i sin nuvarande form, men att nya suppleanter ska väljas. Föreslagna personer kontaktas innan mötet. Medlemsavgiften på 10 euro diskuterades. Avgiften kommer på höstmötet att föreslås som obligatorisk medlemsavgift.

§5  Vårmötet 5.4.2014 i Tammerfors diskuterades. Mötet planeras i samarbete med SFSS. Modersmålslärarföreningen deltar eventuellt. Förslag till program enligt tidigare diskussioner: föreläsning och workshops samt info från förlagen Otava och Schildts & Söderströms. Otava har kontaktats av Jenny Lönnblad och Magdalena Lindqvist har meddelat att hon gärna kommer och presenterar Otavas satsning på svenska språkläromedel. Schildts & Söderströms kontaktas av SFSS. Peppi Taalas föreslogs som föreläsare för vårmötet. Hon kontaktas av Diane-Christine Blusi. Catering för dagen är också ordnad. Beslöts att stipendieansökan till Kulturfonden behandlas senare.

§6  Under övriga ärenden diskuterades förslag till uppdateringar på Össf:s hemsida. Ordföranden skriver en ny spalt efter höstmötet och Jenny Lönnblad skriver en kort hälsning efter Sukols höstmöte i Helsingfors 23.11. Beslöts att kassören kontrollerar webbsidans avgifter så att de är up to date. Kassören kontrollerar också kilometerersättningar för de styrelsemedlemmar det gäller. Nästa möte är höstmötet 21.11.

§7  Mötet avslutades kl. 19.05.

Styrelsemöte 26.8.2013

Styrelsemöte 26.8.2013 kl 17.00 vid Sweet Vaasa
Närvarande: Diane-Christine Blusi, Pia Rådmans, Pernilla Holmgård, Nina Nykvist

§1 Mötet öppnades 17.10 av ordförande Diane-Christine Blusi.

§2  Pia Rådmans valdes till mötessekreterare. Nina Nykvist och Pernilla Holmgård valdes till protokolljusterare.

§3  Föreningens höstmöte diskuterades. Datum föreslogs 21.11 kl 18.00- 20.30. Diane-Christine Blusi kollar möjligheterna att hålla mötet i Borgaregatans utrymmen. Som tema för föreläsningen föreslogs innovativ feedback, för vilket vi skall söka upp en lämplig föreläsare. Serveringen sköter vi antingen själva eller så beställer vi en förmånlig catering.

§4  Höstens Språknet utkommer denna gång enbart i nätupplaga den 10.10, och skall då innehålla en möteskallelse till höstmötet. Jenny Lönnblad skriver om London-besöket, Pia Rådmans om Studentkören Pedavoces turné i USA, Pernilla Holmgård om att tala inför publik. Diane-Christine Blusi skriver ordförandes hälsning. I inlägget "Höstens höstros" föreslogs att vi tackar föreningens revisorer, samt att vi efterlyser förslag på människor som förtjänar en hälsning till vårens Språknet.

I samband med att Språknet utkommer uppdateras också Profilen på vår hemsida. Pia Rådmans intervjuar Kim Sandvad West, som jobbar som lärare och föreläsare bland annat på Vasa universitet.

§5  Diane-Christine Blusi har kontaktat Svenska Samskolan i Tammerfors och bokat utrymme för vårmötet 5.4.2014. Vi skall kontakta Södra Finlands Språklärareförening, modersmålslärarföreningen samt finsklärareföreningen och bjuda med dem.

Vi söker gemensamt stöd från Kulturfonden i november för att sponsra resan till Tammerfors. Vi skall även dra upp en agenda för mötet så att alla inblandade vet vem som gör vad.

§6  Finsklärarförbundet har kontaktat oss och frågat om de kan få en länk på vår hemsida. Detta måste diskuteras och det måste klargöras vad denna förfrågan innebär. Vid behov måste ett avtal dras upp och någon form av kompensation diskuteras.

§7  Jenny Lönnblad kommer att tillfrågas om hon kan representera styrelsen på SUKOLs höstmöte lördagen den 23.11

§8 Nästa möte hålls måndag 30.9 kl 17 vid Sweet Vasa.

§9 Mötet avslutades kl 17.57

Styrelsemöte 6.5.2013

Styrelsemöte 6.5.2013 kl 17.00 vid Sweet Vaasa
Närvarande: Diane-Christine Blusi, Pia Rådmans, Pernilla Holmgård, Nina Nykvist, Yvonne Grönlund

§1 Mötet öppnades 17.06 av ordförande Diane-Christine Blusi.

§2  Pia Rådmans valdes till mötessekreterare. Nina Nykvist och Yvonne Grönlund valdes till protokolljusterare.

§3  Föreningen har tilldelats ett stipendium på 800 € av Svensk-Österbottniska samfundet.

§4  Elisabeth Horn representerade ÖSSF på SUKOLs vårmöte. Under mötet diskuterades reform av modersmålsprovet samt läroplanen för år 2016. Rapport från mötet finns som bilaga till protokollet.

§5  Föreningen träffades med SFSS den 27.3 i Tammerfors. ÖSSF representerades av Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad och Pernilla Holmgård. Under träffen planerades ett gemensamt vårmöte år 2014 i Tammerfors. Som datum föreslogs 5.4.2014, plats Svenska samskolan. Temat för vårmötet skulle vara kommunikation. Inför detta möte skulle man även ta kontakt med modersmålsföreningen, finsklärarföreningen samt olika läromedelsföretag.

För ändamålet skall det sökas stipendier och sponsorer, detta för att täcka utgifter för föreläsararvoden, busstransport till Tammerfors, samt lunch. Information om mötet skall gå ut via Läraren, Tempus, Språknet, Språkröret med flera. Föreläsare, tidtabell och övriga praktiska detaljer skall fastslås under hösten.

§6  Föreningens höstmöte kommer att hållas 16.11. Diane-Christine Blusi tar kontakt med Borgaregatans skola för att se ifall mötet kan hållas i deras utrymmen. Som tema föreslogs "Bedömning och utvärdering", detta kunde även framkomma i en workshop av något slag där deltagarna får utbyta tips och erfarenheter. En föreläsare för mötet kunde även kontaktas.

§7  Styrelsen kommer att skicka ut ett brev till högstadierektorer i Österbotten angående tillvalsspråken. Elever måste ges möjlighet att välja tillvalsspråk, även i ekonomiskt trängda lägen.

§8  Nästa möte hålls måndag 26.8 kl 17. Mötet avslutades kl 17.55.

Styrelsemöte 20.3.2013

Styrelsemöte 20.3.2013 kl 17.00 vid Sweet Vaasa
Närvarande: Diane-Christine Blusi, Pia Rådmans, Jenny Lönnblad, Yvonne Grönlund

§1 Mötet öppnades 17.08 av ordförande Diane-Christine Blusi.

§2  Pia Rådmans valdes till mötessekreterare. Jenny Lönnblad och Yvonne Grönlund valdes till protokolljusterare.

§3  Protokollet från styrelsemötet 13.2 undertecknades.

§4  Planeringen inför vårmötet fortsatte. Vi räknar med 25-30 deltagare. Maten beställs från Sweet Vaasa, Diane-Christine Blusi frågar cateringen ifall vi kan få låna bestick. Föreläsningen med Christoph Treier sker i ett klassrum, Diane-Christine Blusi kontaktar Treier och informerar honom om upplägget. Yvonne Grönlund skaffar FPA-intyg inför mötet.

Bokslutet är klart, men revisionsberättelsen fattas ännu. Verksamhets- granskarna kontaktas så att denna blir klar i tid till mötet. Yvonne Grönlund skriver klart verksamhetsberättelsen. Lena Weijolas förslag om ett brev till rektorerna angående språkundervisningen kommer att tas upp till diskussion under vårmötet.

§5  Föreningen kommer att fortsätta värva medlemmar, dels inom medlemmarnas egna kretsar, dels på PF.

§6  Styrelsen inväntar svar från Södra Finlands språklärarförening angående möjlighet till ett gemensamt styrelsemöte i Tammerfors. Föreslogs att vi under mötet diskuterar framtida samarbete med modersmålslärarföreningen.

§7  Diskuterades ifall man kunde uppdatera Profilen på föreningens hemsida. Föreslogs att nya profilen skulle handla om auskultantgruppen. Styrelsen skall även ta itu med stipendieansökningar. Nästa möte hålls den 6.5.2013 kl 17.00 på Sweet Vasa

§8  Mötet avslutades kl 17.45.

Styrelsemöte 13.02.2013

Styrelsemöte 13.2.2013 kl 17.00 vid Sweet Vasa Närvarande: Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Pia Rådmans, Nina Nykvist och Pernilla Holmgård

§1  Mötet öppnades kl 17.18.

§2  Diane-Christine Blusi utsågs till mötesordförande och Pia Rådmans till mötessekreterare. Pernilla Holmgård och Nina Nykvist utsågs till protokolljusterare.

§3  Protokollet från senaste styrelsemöte undertecknades.

§4  Uppgifter om nya styrelsen samt representanter till SUKOLs möten uppdaterades och skickas in så fort som möjligt. Föreningen avvaktar tillsvidare med att utse representanter till SUKOLs vårmöte den 20.4.

§5  Vårmötet hålls vid Vasa gymnasium den 23 mars mellan 10.30 och 14.00. Nina Nykvist bokar utrymme. Styrelsen fastslog att vi bokar Christoph Treier som föreläsare till vårmötet. Treier begär 690 € för två timmars föreläsning om kommunikation och kroppsspråk.. Diane-Christine Blusi kontaktar Panini och begär offert för lunch under mötet. Info om mötet skall komma ut under vecka 8. Jenny Lönnblad fixar ett Facebook-event och Pia Rådmans skickar ut ett infomail åt föreningens medlemmar. Anmälning skall ske senast den 18.3 antingen via anmälning till Facebook-eventet eller per e-post åt Pia Rådmans.

§6  Deadline för årets första Språknet är 20.2. Skribenter till nya numret av tidningen är bland andra Diane-Christine Blusi, Ann Cleary-Hautaniemi och Inga-Lill Till. Därtill finns en hälsning från auskultanter med, samt en notis från Studentkören Pedavoces med. Språknet skall även innehålla betalningsuppgifter för den frivilliga medlemsavgiften samt en presentation av nya styrelsen.

§7  Diskussion om medlemsvärvning och kontaktpersoner tas upp på nästa möte.

§8  Södra Finlands språklärarförening har kontaktat oss och föreslagit ett gemensamt styrelsemöte. Förslag på datum är 27.4 och 4.5. Förslag på plats är Tammerfors och Vasa.

§9  Nästa styrelsemöte hålls den 20.3 kl 17.00 vid Sweet Vasa.

§10  Mötet avslutades kl 18.09.

Styrelsemöte 29.01.2013

Styrelsemöte 29.1.2013 kl. 17.00 på 1h+kök
Närvarande: Diane-Christine Blusi, Yvonne Grönlund, Pia Rådmans, Nina Nykvist och Jenny Lönnblad.

§1  Mötet öppnades kl. 17.30. Diane-Christine Blusi utsågs till ordförande och Jenny Lönnblad till sekreterare för mötet. Pia Rådmans och Yvonne Grönlund utsågs till protokolljusterare.
Mötesdeltagare: Jaana Grönlund, Jenny Lönnblad, Malin Neuman, Monika Eklund-Laurila, Mia Juthman, Diane-Christine Blusi, Bernice Sjöberg och Sanna Söderström.

§2  Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Diane-Christine Blusi - ordförande, Jenny Lönnblad - viceordförande, Pia Rådmans - sekreterare, Nina Nykvist - kassör, Yvonne Grönlund - medlem och Pernilla Holmgård - medlem.

§3  Arbetsuppgifter inom styrelsen fördelades. Beslöts att Yvonne Grönlund fungerar som redaktör för Språknet, Jenny Lönnblad ansvarar fortsättningsvis för föreningens facebooksida, Diane-Christine Blusi sköter uppdatering av styrelsens uppgifter till SUKOL och föreningsregistret samt ansvarar för stipendieansökningar. Össf:s hemsida delar styrelsen ansvaret för. Vem som representerar föreningen på SUKOLs vårmöte 20.4 diskuterades också, men sköts upp till kommande styrelsemöte.

§4  Föreningens vårmöte diskuterades. Beslöts att vårmöte hålls lördagen den 23 mars kl. 11-14, i Academill (Havtornen) om möjligt. Förslag på tema och föreläsare diskuterades. Coaching, dramapedagoger, it-pedagoger, presentationsteknik och internationell kommunikation kom upp som förslag. Belöts att ordförande tar kontakt med Christoph Treier och Kerstin Lillhannus-Wikman som preliminära föreläsare.

§5  Vårens Språknet planerades. Artiklar om internationell kommunikation samt skolbesök i New York är under utredning. Diskuterades också artikel om Vasa Övningsskolas samarbete med belgisk skola samt möjligheten att ha en insändarsida, "Vårens tulpanbukett", eller liknande, i Språknet.

§6  Kort diskussion om medlemsvärvning som kommer att återupptas vid nästa möte.

§7  Som övriga ärenden diskuterades Tempusrådets frågor via Therese Almén angående vad språklärare vill läsa om i Tempus. Ett eventuellt möte för Össf:s styrelse och SFSS:s styrelse i Tammerfors under våren kom också upp till diskussion. Beslöts att ordförande kontaktar ordförande för SFSS för att diskutera ett förverkligande av planen. Nästa styrelsemöte fastslogs till den 13 februari kl. 17 på Sweet Vaasa.

§8  Mötet avslutades kl. 18.30