'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005

Höstmöte 15.11.2014 Campus Allegro, Jakobstad
Styrelsemöte 29.09.2014 Sweet Vaasa, Vasa
Styrelsemöte 25.08.2014 kl 16.30 vid Sweet Vasa
Styrelsemöte 07.05.2014 vid Sweet Vaasa
Årsmöte 24.03.2014 i Vasa övningsskolas gymnasium
Styrelsemöte 20.01.2014 Vasa övningsskolas gymnasium

HÖSTMÖTE 15.11.2014 Campus Allegro, Jakobstad

Mötesdeltagare: Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Malin Neuman, Nina Nykvist, Pernilla Holmgård, Johanna Nygård-Sandelin, Sonja Granbacka, Siv Brandt, Katrina Domars-Brännkärr, Monika Rajby-Nybond, Jaana Silander, Therese Almén, Nina Hansén, Anne Finell, Siv Järvinen, Kristina Granstedt-Ketola, Marie Köller och Pia Björkqvist.

§1  Mötet öppnades kl. 15.25

§2  Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen har publicerats i Språknet samt gått ut till medlemmarna via email.

§3  Diane-Christine Blusi valdes till ordförande och Jenny Lönnblad till sekreterare för mötet.

§4 Pernilla Holmgård och Nina Nykvist valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§5  Mötets arbetsordning godkändes.

§6  Den föreslagna medlemsavgiften på 10 euro för år 2015 godkändes.

§7  Verksamhetsplanen för år 2015 föredrogs av ordförande D-C Blusi (se bilaga) och budgeten för år 2015 föredrogs av kassör Nina Nykvist (se bilaga). Verksamhetsplanen och budgeten godkändes. Diskussion kring betalning av medlemsavgiften. Föreslogs att inbetalningsgiro skulle återinföras i Språknet för att göra inbetalningen mer effektiv och praktisk, alternativt skicka ut en påminnelse med en kopia av girot via email. Förslaget fick understöd.

§8 Föreningen valde ordförande, fem styrelsemedlemmar samt fem suppleanter för år 2015. Diane Christine Blusi valdes till ordförande. Marie Köller, Pernilla Holmgård och Nina Nykvist fortsätter i styrelsen. Jenny Lönnblad och Pia Rådmans står i tur att avgå. Nya styrelsemedlemmar blir Christel Björkstrand och Pia Sandås. Till suppleanter valdes Kristina Granstedt-Ketola, Hanna Lähdesluoma, Anne Myrskog, Yvonne Grönlund och Jenny Lönnblad.

§9  Representanter till SUKOLs vår- och höstmöten 2013-2015 är fortsättningsvis Diane-Christine Blusi, Katrina Domars-Brännkärr, Frida Crotts, Jenny Lönnblad, Nina Nykvist och Elisabeth Horn. D-C Blusi deltar i höstens SUKOL-möte den 22.11. Medlemmarna för information från mötet efteråt via en artikel på ÖSSFs hemsida.

§10  Mötesarvoden och reseersättningar för år 2015 diskuterades. Beslöts att styrelsen istället för utbetalda mötesarvoden äter en gemensam middag vid höstens sista styrelsemöte. Eftersom en reseersättning på 0,45 e/km skulle bli allt för stor beslöts att det för de styrelsemedlemmar som kommer med bil från annan ort utbetalas en reseersättning som täcker bensinkostnaderna.

§11  Övriga ärenden som diskuterades var medlemsvärvningen och önskemål om fortbildning. Antalet medlemmar i SUKOL har minskat drastiskt de senaste åren, vilket har lett till en kampanj för att värva nya medlemmar. Detta påverkar också ÖSSF eftersom man som medlem i SUKOL också väljer att bli medlem i ÖSSF eller SFSS. ÖSSF strävar till att ge nya lärare information om föreningen samt om SUKOL, ÖSSF kan även distribuera SUKOL-material till nya lärare. Carina Eklund fortsätter som de svenskspråkiga språklärarnas representant i SUKOL. Annika Svahn-Niemi är hennes suppleant. Therese Almén meddelade till kännedom att man försöker ha en svenskspråkig representant i varje ämnesförening. Diskuterades hur ÖSSF bör synas och medlemmarna vara aktiva. Angående framtida fortbildning ordnad av ÖSSF meddelades att hemsidan och Facebook-sidan kontinuerligt uppdateras för att hålla medlemmarna á jour med de föreläsningar och fortbildningstillfällen som ordnas.

§12 Mötet avslutades kl. 15.50.

STYRELSEMÖTE 29.09.2014 Sweet Vaasa, Vasa

Närvarande: Diane-Christine Blusi
Nina Nykvist
Marie Köller
Jenny Lönnblad (anlände 15.45)

§1  Mötet öppnades kl 15.20.

§2  Nina Nykvist valdes till sekreterare och Marie Köller samt Jenny Lönnblad till protokolljusterare.

§3  Föreningens 35-års jubileum och höstmöte i Jakobstad lördag 15.11 kl 12-16 planerades. Campus Allegro är bokat. Vi inleder dagen med lunch kl 12. Lunchen och kaffet kommer att beställas från kaféet i samma hus: kycklinggryta med ris + ett vegetariskt alternativ, tårta till kaffet. Kl 12.45-14.45 föreläser psykolog Minna Björkman under rubriken "Bättre ork i vardagen - positiv psykologi". Klockan 14.45 blir det kaffepaus, eventuellt med besök av den tidigare styrelsemedlemmen Richard Sjölund. Därefter inleds höstmötet. Anmälningar till höstmötet sker endera på Facebook eller per e-post till Pia Rådmans. Térése Almén, styrelsemedlem i fransklärarföreningen, har önskat träffa fransklärarna och tillfälle för detta ordnas kl 11-12 i Campus Allegro.

§4 Temat för höstens Språknet är "Över gränser". Tidningen publiceras på hemsidan under vecka 43. Deadline för material är torsdag 9.10. Tidningen skall innehålla en möteskallelse till höstmötet. Kallelsen inklusive länk till Språknet skickas även ut per e-post till medlemmarna. Marie Köller skriver om hur det är att undervisa sitt modersmål. Jenny Lönnblad skriver ett "vykort" från Tennessee och Pernilla Holmgård ett från Amish county. Diane-Christine Blusi skriver Ordförandes ruta och en historisk tillbakablick inför 35-års jubiléet. Marianne Backlund, Camilla Lindberg och Johanna Nygård-Sandelin har ombetts skriva om hur det är att studera utomlands som vuxen språklärare. En intervju med en engelsman skrivs av Pia Rådmans. Dessutom ber vi om nomineringar till "Vårbuketten" 2015.

§5  På föreningens höstmöte kommer medlemsavgiftens storlek att diskuteras. En verksamhetsplan och en budget skall uppgöras och en ordförande, två eller tre styrelsemedlemmar samt fem suppleanter och två verksamhetsgranskare med suppleanter skall väljas. Nya styrelsemedlemmar diskuterades under mötet. Dessa kommer att kontaktas före nästa möte. Klart är att Jenny Lönnblad kommer att avgå och bli suppleant.

§6  Det har framkommit att den tidigare kassören Bernice Sjöberg fortfarande står som användare av bankkontot på Aktia.

Beslöts att nuvarande kassören Nina Nykvist härefter kommer att vara föreningens kontaktperson till Aktia. Annika Svahn-Niemi, representant för Österbottens svenska språklärarförening r.f. fortsätter som suppleant i SUKOLs styrelse. Till ordinarie representant kommer Carina Eklund, representant för Södra Finlands språklärarförening, att väljas.

Beslöts att Marie Köller härefter är ansvarig för att kolla e-postadressen (info@ossf.fi) på hemsidan med jämna mellanrum.

§8 Nästa möte hålls tisdag 4.11 kl 17 på Sweet Vaasa.

§9  Mötet avslutades kl 16.25.

Styrelsemöte 25.8.2014 kl 16.30 vid Sweet Vasa

Närvarande: Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Pia Rådmans, Nina Nykvist, Marie Köller och Pernilla Holmgård

§1  Mötet öppnades kl 16.55 av ordförande Diane-Christine Blusi.

§2  Pia Rådmans utsågs till mötessekreterare. Nina Nykvist och Pernilla Holmgård utsågs till protokolljusterare.

§3  Meddelanden
- Svenska folkskolans vänner tilldelade i våras föreningen ett stipendium på 1000 € som nu betalats ut.
- Svensk-Österbottniska samfundet har tilldelat föreningen ett stipendium på 1000 € - Föreningen har fått ett infobrev från SUKOL. Europeiska språkdagen ordnas den 26.8. Föreningarna ombeds nominera medlemmar till SUKOLs styrelse. Vinterdagarna hålls i Seinäjoki 6-7.2.2015.

§4 Föreningens 35-årsjubileum kommer att gå under namnet "Språksam". Det datum som föreslogs i våras (22.11) är ej längre aktuellt eftersom SUKOLs höstmöte hålls samma dag. Istället hålls jubileet den 15.11. Plats för jubileet är Jakobstad. Pernilla undersöker möjligheter att hålla till i Campus Allegro. Ifall det inte är möjligt frågar vi Jakobstads gymnasium. Jubileet inleds kl 12.00 med lunch och avslutas runt kl 16.00. Pia och Pernilla undersöker lunch/cateringmöjligheter.

Förslag på föreläsare: Kari Jukarainen (SUKOLs ordförande), Signe-Anita Lindgren (specialisering inom dyslexi i språkundervisning), Minna Björkman (leg. psykolog, föreläser om välmående), Elli Flén (kommunikationskonsult). Styrelsen söker därtill kandidater från norra Österbotten, samt undersöker möjligheten att boka två föreläsare.

Info om jubileet kan redan nu gå ut på Facebook.

§5 Höstens Språknet publiceras enbart på hemsidan. Deadline för material är 9.10. Materialet skickas åt Jenny, layout sköts av Marie. Den färdiga tidningen skickas till Jakob för publicering under vecka 43. Material som kommer att ingå: Pressmeddelande om jubileet, text av någon av föreningens grundande medlemmar, en text av någon eller några av höstens praktikanter om den första inblicken i läraryrket, att vara vuxen språkstuderande utomlands, att undervisa sitt modersmål utomlands, samt två "vykort" från styrelsemedlemmarna Jenny och Pernilla.

§6 Datum för höstmöte bestäms vid senare tillfälle. Under mötet skall det väljas ny styrelse, godkännas verksamhetsplan och budget, samt fastställas medlemsavgiftens storlek.

§7 Diane-Christine Blusi kan tänka sig att representera ÖSSF på SUKOLs höstmöte 22.11.

§8 Inga övriga ärenden.

Nästa möte hålls 29.9 kl 15.00 vid Sweet Vaasa.

Styrelsemöte 7.5.2014 vid Sweet Vaasa

Närvarande: Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Pia Rådmans, Nina Nykvist, Marie Köller, Pernilla Holmgård

§1  Mötet öppnades av ordförande Diane-Christine Blusi kl 17.08.

§2  Mötet konstaterades vara beslutfört. Som mötessekreterare fungerar Pia Rådmans. Som protokolljusterare fungerar Pernilla Holmgård och Jenny Lönnblad.

§3  Föreningen har mottagit ett stipendium på 1000 € från Svenska folkskolans vänner. Stipendiet kommer att betalas ut i slutet av månaden.

§4 Nina Nykvist representerade ÖSSF på SUKOLs vårmöte den 26.4.I samband med detta hölls olika intressanta föredrag och diskussioner. Därtill arbetade man i mindre grupper kring vad SUKOL och den egna föreningen kunde fungera bättre.

§5 Fortbildningsdagen i Tammerfors 5.4.2014 visade sig vara mycket lyckad. Av de 70 deltagarna deltog 18 ÖSSF-medlemmar och 2 auskultanter. För ändamålet hade föreningen fått ett stipendium på 1450 €. Utgifter för fortbildningsdagen enligt följande:
- buss: 1120 €
- föreläsararvode: 300 €
- mat: 1500 €

Styrelsen diskuterade möjligheten att göra tradition av fortbildningsdagen, exempelvis ordna den vartannat år.

§6 American studies seminar ordnades i Vasa den 29.3 och från ÖSSF deltog 12 medlemmar och 2 auskultanter. Programmet var varierande och materialet som delades ut under mötet var bra och användbart.

Värt att notera är att Engelsklärarförbundets årsmöte, som hölls den 28.3 på Radisson, hölls på svenska. Mötesordförande var ÖSSF-medlemmen Frida Crotts, och under mötet omvaldes Jaakko Mäki till förbundets ordförande

§7 ÖSSF firar 35-årsjubileum inkommande höst. Till jubileet kunde representanter från SUKOL inbjudar. Styrelsen föreslog 22.11.2014 som preliminärt datum, men avvaktar med att spika förrän höstterminen drar igång. Förslag på gästföreläsare Mia Sandvik och Signe-Anita Lindgren.

§8 Inga övriga ärenden. Nästa möte hålls 25.8 kl 16.30 vid Sweet Vaasa.

§9 Mötet avslutades 17.52.

ÅRSMÖTE 24.03.2014 i Vasa övningsskolas gymnasium

Mötesdeltagare: Nina Nykvist, Marie Köller, Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Yvonne Grönlund, Hanna Lähdesluoma, Anne Myrskog, Tina Högnäsbacka och Katrina Domars-Brännkärr.

§1  Mötet öppnades kl. 18.07.

§2  Föredragningslistan godkändes.

§3  Diane-Christine Blusi valdes till ordförande och Jenny Lönnblad till sekreterare för mötet.

§4  Marie Köller och Yvonne Grönlund valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§5  Verksamhetsberättelsen från år 2013 föredrogs av ordförande D-C Blusi och godkändes utan tillägg av mötesdeltagarna.

§6  Bokslutet, som visade på ett underskott på 3,35 euro (se bilaga), samt revisionsberättelsen för 2013 föredrogs av kassör Nina Nykvist. Verksamhetsgranskarna föreslog i revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden (se bilaga).

§7  Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 2013. Den frivilliga medlemsavgiften på 10 euro diskuterades. Endast 8 medlemmar betalade sin medlemsavgift år 2013. Man kunde påminna om den frivilliga avgiften via e-postlistan och facebook.

§8  Övriga ärenden
Fortbildningsdagen i Tammerfors 5 april
Antalet anmälda inte 100% klart, men ca 60 personer uppskattas vara anmälda. Vid mötet var sökt bidrag från Svenska Kulturfonden ännu ovisst, men förhoppningen var att detta täcker föreläsarnas arvoden, Hietanens resa samt maten.

- Antalet anmälda, busstransport, kostnader:
Buss från Vasa tur-retur kostar ca 1000 euro. Össf står för en del av kostnaden. Beslöts att en summa på 20 euro per person tas in av resenärerna. 26 personer väntas åka med bussen som startar i Vasa 05.30 och åker till Tammerfors via Närpes. Gåvor, eventuellt malaxlimpor, till ordföranden i de andra föreningarna diskuterades, samt möjligheten för utomstående att åka med till Tammerfors för att fylla bussen.

- SUKOLs vårmöte 26.4 i Helsingfors:
Össf representeras av antingen Nina Nykvist eller Katrina Domars-Brännkärr.

- Ev. övriga ärenden:
De 8 adresser på e-postlistan som inte nås gicks igenom och ett par adresser kunde strykas. Konstaterades att listan i övrigt nu är uppdaterad. Föreningens gamla e-postadress som anges på hemsidan diskuterades. Beslöts att uppgifter om denna, lösenord och användarnamn, skulle delges alla i styrelsen samt att ordförande skulle gå igenom medlemslistan från Sukol för att se om de personer som ansökt om medlemskap via e-postadressen finns med i registret. Vårens blombukett diskuterades också. Beslöts att buketter skulle ges till Marianne Nykvist-Mansén vid Närpes Högstadium och Kaj Sjöholm vid åbo Akademi som båda går i pension. Össf:s 35-årsjubileum i höst diskuterades. Beslöts att möjlighet till samarbete med CLL eller Arbis inför jubileet skulle undersökas. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 7 maj kl. 16.30 på Sweet Vaasa.

§9  Mötet avslutades kl. 19.14.

Styrelsemöte 20.1.2014 vid Vasa övningsskolas gymnasium

Närvarande: Diane-Christine Blusi, Jenny Lönnblad, Pia Rådmans, Nina Nykvist, Marie Köller, Pernilla Holmgård

§1  Mötet öppnades av ordförande Diane-Christine Blusi kl 17.23. Mötet konstaterades vara beslutfört. Som mötessekreterare fungerar Pia Rådmans. Som protokolljusterare fungerar Nina Nykvist och Marie Köller.

§2  Styrelsen konstituerade sig. Utöver ordförande Diane-Christine Blusi består ÖSSF:s styrelse år 2014 av viceordförnade Jenny Lönnblad, sekreterare Pia Rådmans, kassör Nina Nykvist samt två styrelsemedlemmar, Pernilla Holmgård och Marie Köller.

§3  Arbetsuppgifterna fördelades. Jenny Lönnblad och Marie Köller kommer att fungera som redaktörer för Språknet. Jenny Lönnblad ansvarar för uppdatering av hemsidan samt facebook-gruppen. Nina Nykvist och Diane-Christine Blusi kommer att ta hand om föreningens stipendieansökningar. Diane-Christine Blusi sköter också om uppdateringar till SUKOL. Föreningens representant på SUKOLs vårmöte 26.4 kommer att diskuteras vid senare tidpunkt.

§4 Protokollet från höstmötet 21.11.2013 lästes igenom och undertecknades.

§5 Fortbildningsdagen i Tammerfors 5.4.2014. Diane-Christine Blusi kommer att delta i en planeringsträff tillsammans med representanter från Finsklärarföreningen och Modersmålslärarföreningen i samband med Educa-mässan 25.1.2014, och kommer därefter att skicka ut ett förslag till ansvarsfördelning mellan föreningnarna. Det kommer att ordnas busstransport från Österbotten, och i mån av möjlighet kommer denna skjuts att sponsras, vilket kunde användas i marknadsföringssyfte. Viktigt är att snabbt komma ut med information, senast slutet av januari/början av februari. Deadline för anmälan till fortbildningsdagen är 21.3, och före det skall info komma ut per mail, i Språknet, på hemsidan och eventuellt på affischer som kunde sättas upp i lärarrum. Beslöts att inte hålla vårmöte i samband med fortbildningsdagen. Istället hålls ett skilt vårmöte den 24.3.2014.

§6 Vårens Språknet skall innehålla olika artiklar samt information om SUKOL och föreningens medlemsavgift. Deadline för alla artiklar är måndag 10.2 så att tidningen kan postas påföljande vecka. Alla texter och eventuella bilder skickas åt Marie Köller.

Diane-Christine skriver en ordförandespalt, och styrelsen bidrar med en presentation, samt ett boktips. Jenny Lönnblad kollar med Yvonne ifall man kunde intervjua Anne Cleary-Hautaniemi. Diane-Christine Blusi sammanställer en undersökning om språkinlärning i andra länder, samt hur man marknadsför språk. Undersökningen riktar sig till sjundeklassister och frågorna skulle vara följande:
1) Vilket/Vilka språk skulle du vilja läsa?
2) Varför väljer du språk som tillval?
3) Hur lär du dig språk bäst
4) Kan du redan något på det språk du vill lära dig?

Marie Köller skriver en artikel om vuxenstuderande och deras språkstudier. Pia Rådmans skriver en möteskallelse till vårmötet. I vårens Språknet skall även ingå en kort infotext om föreningens medlemsavgift, samt en redogörelse för att en betald SUKOL-avgift inte innebär att man betalt medlemsavgift till ÖSSF. Medlemsavgiften skall betalas senast 21.3.2014. Diane-Christine Blusi beställer adresslappar till Språknet.

§7 Ansökning om stipendie från Aktiastiftelsen skall göras senast vecka 9 Nästa möte hålls 24.3.2014 kl 18.00 i Vasa övningsskolas gymnasium.

§8 Mötet avslutades 18.38