'
Protokoll

Här kan du läsa alla protokoll från ÖSSF:s möten. Välj år nedan.

2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005

Styrelsemöte 9.11.2015 (pdf)
HÖSTMÖTE 24.10.2015 (pdf)
Styrelsemöte 6.10.2015 (pdf)
Styrelsemöte 31.8.2015 (pdf)
ÅRSMÖTE 25.04.2015 vid Vasa Arbis
STYRELSEMÖTE 13.04.2015 vid Sweet Vaasa
STYRELSEMÖTE 10.02.2015 vid Sweet Vaasa
STYRELSEMÖTE 27.01.2015 vid Vasa övningsskolans gymnasium, Vasa

ÅRSMÖTE 25.4.2015

Plats: Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15, Vasa
Närvarande: Diane-Christine Blusi, Christel Björkstrand, Nina Nykvist, Marie Köller, Pia Sandås, Pernilla Holmgård, Paula Alagarda Duran, Marika Boström, Yvonne Grönlund, Marina Bendtsen, Johanna Nygård-Sandelin, Frida Crotts, Ulla-Stina Åman

§1  Mötet öppnandes kl. 11.10. Möteskallelsen godkändes (via Språknet, Facebook, e-postlista).

§2  Föredragningslistan godkändes.

§3  Diane-Christine Blusi valdes till mötets ordförande och Pia Sandås valdes till sekreterare.

§4  Marie Köller och Christel Björkstrand valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§5  Mötets ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för år 2014. Den godkändes.

§6  Kassör Nina Nyqvist föredrog bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse för 2014. Det godkändes.

§7  Närvarande på årsmötet beviljade ÖSSFs styrelse ansvarsfrihet.

§8  Övriga ärenden
- Diskussion om en fortbildningsdag i Sydösterbotten hösten 2015 och en fortbildningsdag för språklärare i Tammerfors under våren 2016. Närvarande på årsmötet var positiva till förslagen. ÖSSF ska söka stipendier för ändamålen.
- SUKOL arbetar för att hålla medlemsantalet uppe. Det är viktigt även för ÖSSF eftersom föreningen får bidrag från SUKOL baserat på det antal medlemmar ÖSSF har i SUKOL. SUKOL sköter en viktig intressebevakning för språklärare genom att aktivt uppvakta Utbildningsstyrelsen i olika ärenden. Närvarande vid årsmötet föreslog att föreningen ska ta upp ämnet i Språknet genom att skriva en artikel om varför det är relevant att vara medlem i SUKOL och ÖSSF.
- Diskussion om vilken information ÖSSF kan ge till sina medlemmar. Ett förslag var att skapa en gemensam kalender av något slag till vilken medlemmar kan bidra med information om fortbildningsdagar och ta kontakt för att t.ex. delta tillsammans med andra från föreningen.
- Diskussion om att åka på en gemensam resa till någon fortbildningskonferens utomlands, t.ex. i Storbritannien.

§9  Mötet avslutades kl. 11.55.

STYRELSEMÖTE 13.04.2015 vid Sweet Vaasa

Närvarande: Diane-Christine Blusi, Christel Björkstrand, Nina Nykvist, Marie Köller, Pia Sandås

§1  Mötet öppnandes kl. 17.20.

§2  Christel och Marie valdes till protokolljusterare för mötet.

§3  Protokoll från 10.2 justerades och undertecknades, protokoll från 27.1 möte undertecknas vid nästa möte.

§4  Planering av föreningens vårmöte på Vasa Arbis lö 25.4 kl. 11-15
- Inbjudan till årsmötet och fortbildningen har gått ut via kallelse i Språknet och epost till regionens språklärare, FB uppdatering, samt information (utdelning av Språknet) till ämneslärarstuderande i språk.
- Pia sänder en påminnelse med inbjudan till vårmötet till epost-listan.
- Programmet för dagen: 11.00 vårmöte, 11.45-12.30 lunch, 12.30-13.30 föreläsning Ulla-Stina Åman från Lärum, 13.30-14 kaffe, 14-15 föreläsning Anne Uppgård från VÖS.
- Catering under dagen av Café Arbis.
- Diskussion och val av språklärare som får Vårens bukett.

§5  SUKOL och medlemsvärvning
- Diskussion om SUKOLs och ÖSSFs betydelse för språklärares representation i Finland. Även diskussion om ÖSSFs medlemsavgift och olika strategier för att få ut till så många språklärare som möjligt i Österbotten.
- SUKOL har årsmöte 25.4.2015. Elisabeth Horn representerar ÖSSF.

§6  Övriga ärenden
- Nästa styrelsemöte bestäms i samband med vårmötet 25.4.

§7 Mötet avslutades kl. 18.15.

§8 Mötet avslutades kl. 18.15.

STYRELSEMÖTE 10.02.2015 vid Sweet Vaasa

Närvarande: Diane-Christine Blusi, Pernilla Holmgård, Christel Björkstrand, Nina Nykvist, Marie Köller, Pia Sandås

§1  Mötet öppnandes kl. 17.25.

§2  Pia valdes till sekreterare och Nina och Marie valdes till protokolljusterare för mötet.

§3  Protokoll från senaste möte undertecknas vid nästa möte.

§4  Planering av vårmötesdagen
- Datum fastslogs till lö 25.4.2015 kl. 11-15.
- Som plats föreslogs Vasa Arbis.
- Styrelsen beslöt att jobba för att förverkliga temat "stöd för och bedömning av språkinlärare med läs- och skrivsvårigheter". Ett preliminärt schema diskuterades: årsmöte kl. 11, lunch kl. 11.45, föreläsning kl. 12.30, kaffe/te kl. 13.30 och föreläsning kl. 14-15. Diane-Christine åtog sig uppdraget att kontakta de potentiella föreläsare som nämnts under mötet. Pia åtog sig att se om det är möjligt att boka utrymme på Arbis kostnadsfritt samt om Café Arbis kan ordna catering för tillfället.

§5  Vårens Språknet
- Deadline för material är den 5.3.2015.
- Datum för postning är 9.3.205.
- Material sänds till Marie. Det blir åtminstone olika texter om språkinlärning med tandemmetoden och en text om Amish.

§6  Föreningens representant på Sukols möte 25.04 diskuterades. Diane-Christine fråga om t.ex. Frida Crotts kan delta.

§8 Övriga ärenden som diskuterades är eventuellt annonsering i Språknet. Styrelsen beslöt att företag kan annonsera i tidningen mot ett bidrag på 25 euro/annons. Varje styrelsemedlem ska skriva en kort beskrivning av sig själva: namn, arbetsplats och ett språktips. Nina skaffar inbetalningsgiron.

§9 Mötet avslutades kl. 18.15.

STYRELSEMÖTE 27.01.2015 vid Vasa övningsskolans gymnasium, Vasa

Diane-Christine Blusi
Nina Nykvist (åker efter §6)
Pernilla Holmgård
Pia Sandås
Christel Björkstrand
Marie Köller

§1  Mötet öppnades kl 17:45.

§2  Styrelsen konstituerar sig. Pernilla Holmgård blir vald till viceordförande, Pia Sandås till sekreterare och Nina Nykvist som kassör.

§3  Fördelning av arbetsuppgifter: Marie Köller fortsätter som redaktör för Språknet, Pernilla Holmgård blir ansvarig för facebooksidan. Diane-Christine Blusi och Christel Björkstrand sköter uppdateringen av hemsidan. Diane-Christine Blusi och Pia Sandås sköter stipendieansökan. Diane-Christine tar hand om uppdatering till SUKOL. Vem som skickas som föreningens representant på SUKOLs vårmöte bestäms vid ett senare tillfälle.

§4  Protokoll från höstmötet undertecknas.

§5  Vårmötet kommer att hållas i Vasa för att underlätta lärarstudenters deltagande. Mötet hålls den 18.4. eller 25.4. Programmet diskuteras närmare vid följande möte.

§6  Artiklar för Språknet diskuteras. Pernilla Holmgård bidrar med en artikel om sina upplevelser av Amish-samhället i USA, XX intervjuar flamländska utbyteselever om sin syn på Finland. Christel Björkstrand intervjuar en utbytesstudent från Spanien om hennes syn på den finländska lärarutbildningen. Fokus i Språknet kommer att vara tandemverksamheten i Vasa. Artiklar om det och intervjuar med Margit från Åbo Akademi, forskaren Anna Korhonen och Marika från Vasa Arbis, eller liknande material, planeras. Deadline för Språknet blir den 5.3.15. Tidningen förs till tryckeriet 10.3. och distribueras därefter. Vem som ska får vårens blombukett besluts på följande möte.

§7  Det övervägs att byta mejladress till en gratis leverantör. Marie Köller ta hand om det. Nästa styrelsemöte hålls den 10.2. kl.17 på Sweet Vaasa.

§8 Mötet avslutas kl.18:30